Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych

Termin składania ofert: 26.07.2012, 10:00
Lokalizacja: Świętochłowice (woj. śląskie)
Data publikacji: 05.07.2012
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 236376
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 032 2453338
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje VII pakietów - Załącznik nr 1. Pakiet I - Narzędzia argonowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet II - Zgłębniki do gastrostomii w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet III - Cewniki do kaniulacji żyły pępowinowej dla noworodka w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet IV - Sprzęt anestezjologiczny w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet V - Pojemniki do ssaka chirurgicznego w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet VI - Maski krtaniowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1. Pakiet VII - Lusterka laryngologiczne jednorazowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1 , 33169000-2 , 33140000-3
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych/wykonywanych minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto min. 30 000,00 zł dla każdej dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1 W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP asortyment objęty zamówieniem w zależności od klasyfikacji danego wyrobu medycznego: - w przypadku zakwalifikowania produktu do wyrobów medycznych, dokumenty określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r., Nr 107, poz. 679), -oznakowanie wyrobu znakiem CE na instrukcji, opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na samym wyrobie ( nie dotyczy wyrobów wykonanych na zamówienie, wyrobów przeznaczonych do badań klinicznych, wyrobów do diagnostyki in vitro przeznaczonych do oceny działania, zestawów wyrobów medycznych złożonych z wyrobów oznakowanych znakiem CE), - deklaracja zgodności - (Declaration of Conformity) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego - certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), - wpis/zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych ( nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i II a pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.- w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie). Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b. zmiany stawki podatku VAT, c. konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny, d. zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-07-26, godzina: 10:00:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Narzędzia argonowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Narzędzia argonowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zgłębniki do gastrostomii w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębniki do gastrostomii w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Cewniki do kaniulacji żyły pępowinowej dla noworodka w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do kaniulacji żyły pępowinowej dla noworodka w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt anestezjologiczny w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt anestezjologiczny w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pojemniki do ssaka chirurgicznego w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do ssaka chirurgicznego w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Maski krtaniowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maski krtaniowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Lusterka laryngologiczne jednorazowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lusterka laryngologiczne jednorazowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Okres kredytowania - 40

^ na początek ^