Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 166739
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 7144332, 7144505
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.zgierz.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 46 części
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 46 części: Część 1 - DMSA, Część 2 - MIBI, Część 3 - MDP, Część 4 - MBrIDA, Część 5 - DTPA, Część 6 - ECD, Część 7 - Mikrosfery/makroagregaty albuminowe, Część 8 - Koloid cynawy, Część 9 - Pirofosforan, Część 10 - Nanokol, Część 11 - Scintimmun, Część 12 - Kapsułki żelatynowe 131 4MBq, Część 13 - Kapsułki żelatynowe 131 80MBq +/- 10MBq, Część 14 - Kapsułki żelatynowe 131 120MBq +/- 10MBq, Część 15 - Kapsułki żelatynowe 131 200MBq +/- 20MBq, Część 16 - Kapsułki żelatynowe 131 280MBq +/- 20MBq, Część 17 - Kapsułki żelatynowe 131 400MBq +/- 20MBq, Część 18 - Kapsułki żelatynowe 131 600MBq +/- 20MBq, Część 19 - Kapsułki żelatynowe 131 800MBq +/- 20MBq, Część 20 - Kapsułki żelatynowe 131 1000MBq +/- 100MBq, Część 21 - Kapsułki żelatynowe 131 1500MBq +/- 100MBq, Część 22 - Kapsułki żelatynowe 131 2000MBq +/- 150MBq, Część 23 - Kapsułki żelatynowe 131 3000MBq +/- 200MBq, Część 24 - Kapsułki żelatynowe 131 3700MBq +/- 200MBq, Część 25 - Kapsułki żelatynowe 131 4400MBq +/- 200MBq, Część 26 - Kapsułki żelatynowe 131 5500MBq +/- 200MBq, Część 27 - Generator molibdenowo-technetowy 99mTc 12 GBq, Część 28 - Generator molibdenowo-technetowy 99mTc 18,5 GBq, Część 29 - Analog somatostatyny do znakowania 99m Tc, Część 30 - Koloid cytrynianowy 90Yt 185 MBq, Część 31 - Koloid cytrynianowy 186 Re, Część 32 - Koloid siarczkowy 169 Eb 74 MBq, Część 33 - Chlorek strontu 89Sr 150 MBq +/- 10 MBq, Część 34 - Cytrynian galu 67 Ga 150 MBq +/- 10 MBq, Część 35 - MIBG 131 37MBq, Część 36 - MIBG 131 74 MBq, Część 37 - MIBG 131 3700 MBq, Część 38 - Okteotryd 111 In, Część 39 - Lexidronam 153 Sm 2GBq, Część 40 - Lexidronam 153 Sm 2,3 GBq, Część 41 - Lexidronam 153 Sm 2,5 GBq, Część 42 - Lexidronam 153 Sm 2,7 GBq, Część 43 - Lexidronam 153 Sm 2,9 GBq, Część 44 - Lexidronam 153 Sm 3,1 GBq, Część 45 - Lexidronam 153 Sm 4 GBq, Część 46 - Ortofosforan 32P 185 MBq. Zamówienie poniżej 200 tys euro
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09344000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 46.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: WADIUM NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - 14 313, 00 zł (czternaście tysięcy trzysta trzynaściezłotych) CZĘŚĆ 1 - nie dotyczy CZĘŚĆ 21 - 68, 00 zł CZĘŚĆ 41 - 72,00 zł CZĘŚĆ 2 - 240,00 zł CZĘŚĆ 22 - 827, 00 zł CZĘŚĆ 42 - 72,00 zł CZĘŚĆ 3 - 163,00 zł CZĘŚĆ 23 - 972, 00 zł CZĘŚĆ 43 - 156,00 zl CZĘŚĆ 4 - nie dotyczy CZĘŚĆ 24 - 97, 00 zł CZĘŚĆ 44 - 156,00 zł CZĘŚĆ 5 - 90,00 zł CZĘŚĆ 25 - 374,00 zł CZĘŚĆ 45 - 110,00 zł CZĘŚĆ 6 - nie dotyczy CZĘŚĆ 26 - 121, 00 zł CZĘŚĆ 46 - 24,00 zł CZĘŚĆ 7 - 29, 00 zł CZĘŚĆ 27 - 120,00 zł CZĘŚĆ 8 - 27, 00 zł CZĘŚĆ 28 - 3577,00 zł CZĘŚĆ 9 - nie dotyczy CZĘŚĆ 29 - 367,00 zł CZĘŚĆ 10 - nie dotyczy CZĘŚĆ 30 - 38,00 zł CZĘŚĆ 11 - 144, 00 zł CZĘŚĆ 31 - 54, 00 zł CZĘŚĆ 12 - 1 300, 00 zł CZĘŚĆ 32 - 59, 00 zł CZĘŚĆ 13 - 1 590,00 zł CZĘŚĆ 33 - 750, 00 zł CZĘŚĆ 14 - 22,00 zł CZĘŚĆ 34 - 128, 00 zł CZĘŚĆ 15 - 230,00 zł CZĘŚĆ 35 - 74,00 zł CZĘŚĆ 16 - 284,00 zł CZĘŚĆ 36 - 74, 00 zł CZĘŚĆ 17 - 426, 00 zł CZĘŚĆ 37 - 225,00 zł CZĘŚĆ 18 - 480, 00 zł CZĘŚĆ 38 - 64,00 zł CZĘŚĆ 19 - 521, 00 zł CZĘŚĆ 39 - 67,00 zł CZĘŚĆ 20 - 54, 00 zł CZĘŚĆ 40 - 67,00 zł 2. Wadium musi być wniesione do dnia 10.08.2012 r. do godz. 10:45. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. II/ Oddział Łódź 11 1500 1546 1215 4002 8272 0000 Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy PZP. 5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj. wykażą się realizacją dostaw radiofarmaceutyków o łącznej wartości nie mniejszej niż cena oferty brutto (w przypadku złożenia oferty na kilka części wymóg dotyczy części o najwyższej cenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu/-ów potwierdzającego/-ych, że dostawy wyszczególnione w wykazie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3. 3. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a.Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu produkt radiofarmaceutyczny na terytorium RP lub pozwolenia dopuszczającego do obrotu wydanego przez Radę lub Komisję Europejską, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) b.Oświadczenie Wykonawcy, iż transport radiofarmaceutyków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Ochrony Radiologicznej. c.Oświadczenie o posiadaniu dokumentów pozwalających na wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) - jeżeli dotyczy. d.Oświadczenie o posiadaniu dokumentów pozwalających na obrót produktami promieniotwórczymi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264). e.Oświadczenie o posiadaniu koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej- dotyczy tylko produktów z importu.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 90
2 - Cena transportu - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zgierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 - Sekcja Zamówień Publicznych (budynek administracji)
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-08-10, godzina: 10:45:00, miejsce: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 - Sekcja Zamówień Publicznych (budynek administracji)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^