Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Krasnosielc Leśny

Termin składania ofert: 01.10.2012, 10:00
Lokalizacja: Krasnosielc (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 14.09.2012
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 347368
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasnosielc, Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, woj. mazowieckie, tel. 029 7175073
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krasnosielc.bipst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Krasnosielc Leśny
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: Etap I: Roboty przygotowawcze oraz rekultywacja techniczna - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0.825 ha, - wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki do 0,60m3 - 3274m3 - przemieszczanie gruntu kat. IV uprzednio odspojonego na odległość do 10m spycharkami gąsienicowymi - 3274 m3 Etap II: Wykonanie studni odgazowujących: - studnie odgazowujące o głębokości 7m wykonane z rur drenarskich - 2kpl. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1km - 324,340 m3 - formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienicowymi - 324,340 m3 Formowanie czaszy kwatery składowiska: - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III uprzednio odspojonych na odległość do 10m - 3274 m3 - formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości 3-10m spycharkami w gruncie kat. IV - 3274 m3, Wykonanie warstwy wyrównawczej -roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1km samochodami samowyładowczymi - 347 m3 - przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegolość do 10m - 347 m3 - mechaniczne plantowanie terenu - 5741 m2 - umocnienie czaszy składowisk odpadów Bentomatą - 2422,49 m2 - roboty ziemne j.w. - 231,11 m3 - przemieszczanie mas ziemnych j.w. - 231,11 m3 - mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podloża - 2952,29 m2 Wykonanie warstwy rekultywacyjnej wraz z siewem - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi - 2871 m3 - przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - 2871 m3 - mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 5741 m2 - ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu 1:3 -0,80ha, - ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat.III - 8068 m2 - ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim - 5741,81 m2.. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia obszaru rekultywowanego -8064,75 m2 Bilans mas ziemnych: - odpady do odspojenia i wbudowania - 2155,88 m3 - materiał inertny do dowiezienia, przemieszczenia, zagęszczane warstwami grubości 0,5m sprzętem mechanicznym - 347,34 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z odpowiednimi normami.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2 , 45111000-8 , 45112330-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Forma i zasady wnoszenia wadium 5 700,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Krasnosielcu, BS Krasnosielc Nr 15 8917 0001 0000 0026 2000 0030, 2) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- oryginał należy dołączyć do oferty, 4) gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 6) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) oryginał należy dołączyć do oferty. 2. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający informuje, iż powyższe zamówienie nie wymaga posiada koncesji ani zezwoleń. Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w pkt 6.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zadania o wartości min. 400 000 zł brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6.3), 6.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w pkt 6.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6.4), 6.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że: posiada zdolność kredytową lub posiadanie środków finansowych na kwotę 500.000 zł. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6.15), 6.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Potwierdzenie wniesienia wadium - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. -Zaakceptowany wzór umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy. 1) Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinna być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2) Strony zgodnie potwierdzają, że dopuszczalna jest w każdym czasie zmiana treści nieistotnych postanowień niniejszej umowy. 3) Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych warunków dokonania takich zmian: - zmiana zapisu umownego w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania może nastąpić: a) gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, powodujących w konsekwencji potrzebę rozszerzenia zakresu przedmiotowego zamówienia; b) gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których nie można było przewidzieć) poprawne wykonanie zamówienia zgodnie z projektem oraz wymaganiami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w terminie umownym nie jest możliwe; c) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. - przy urzędowej zmianie stawki podatku VAT. d) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podstawowego personelu wykonawcy i zamawiającego za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, - możliwe są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii, - umowa może być zmieniona w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie, - umowa może być zmieniona w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny, lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, - zmiana kierownika budowy, bądź inspektora nadzoru w przypadku: choroby, śmierci, rezygnacji, zwolnienia z pracy lub innych zdarzeń losowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasnosielc.bipst.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasnosielc, Rynek 40, 06-212 Krasnosielc pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-10-01, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Gminy Krasnosielc, Rynek 40, 06-212 Krasnosielc Sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana jest w ramach Priorytetu IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^