Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Nadzór inwestorski

Termin składania ofert: 07.01.2013, 09:30
Lokalizacja: Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie)
Data publikacji: 18.12.2012
Branża: Architektura, budownictwo, inżynieria - usługi > Budownictwo
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 267295
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2837200
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.22wszur.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży: - konstrukcyjno - budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej, - drogowej, dla zadania inwestycyjnego nr 91353 pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja bloku żywnościowego wraz z systemem ciepłowniczym szpitala Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Rozbudowę i modernizację łącznika, kuchni, magazynu żywnościowego, stołówki na około 500 żywionych wraz z pierwszym wyposażeniem technologicznym i socjalnym oraz budowa szklarni systemowej - tunelu foliowego o pow. około 100 m
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu zamówienia tj.: - dla branży budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej - budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu o kubaturze minimum 7.000 m3 kubatury; - dla branży drogowej - budowa, rozbudowa lub przebudowa dróg, parkingów, chodników o powierzchni minimum 5.000 m2; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (zał. nr 6 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ,) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby, które będą pełniły funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należąca do właściwego samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), należąca do właściwego samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , należąca do właściwego samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC. - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów, należąca do właściwego samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od OC. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do właściwego samorządu zawodowego i posiadają ubezpieczenie OC.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1). Zmiana umowy może nastąpić w przypadku jeśli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie zamawiającego np. sytuacją finansową , zdolnościami płatniczymi , warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowa w szczególności w przypadku nie otrzymania wystarczających środków finansowych od dysponenta wyższego szczebla lub pozyskania zwiększonych środków finansowych- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ( skrócenia lub wydłużenia) terminu realizacji umowy. 2). Wprowadzenie zmian wynikających z ust. 1) musi nastąpić poprzez zmianę (aneks) zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22wszur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny SPZOZ ,ul. Wojska Polskiego 5 ,87-720 Ciechocinek
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-01-07, godzina: 09:30:00, miejsce: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny SPZOZ ,ul. Wojska Polskiego 5 ,87-720 Ciechocinek- administracja szpitala,pokój nr 13- wyłącznie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^