Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 23.09.2011, 09:50
Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 16.09.2011
Branża: Biuro - maszyny, sprzęt
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 292070
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Instytut Elektrotechniki
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 812-00-21
Adres strony internetowej zamawiającego: http://iel.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały były fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7 , 30192000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 2 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: V
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i do zawarcia umowy oraz dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo dla niego. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje inna osoba niż upoważniona do reprezentacji Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie dla niej
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące przesunięcia terminu dostawy, zmiany ceny w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT, zmiany parametrów materiałów wynikających ze zmiany technologii ich produkcji, przy czym parametry te nie mogą być niższe od wymaganych przez Zamawiającego i zaoferowanych przez Wykonawcę, zmiany ilości nabywanych materiałów. Zmiany umowy, o których mowa powyżej, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, II piętro pok. 237
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-09-23, godzina: 09:50:00, miejsce: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, II piętro pok. 237
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienia jest finansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - nr projektu: UDA-POIG.01.03.01-14-125/09-00
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^