Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA

Termin składania ofert: 05.07.2013, 08:45
Lokalizacja: Krobia (woj. wielkopolskie)
Data publikacji: 25.06.2013
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 123073
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Krobia
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711111
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krobia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA w zakresie: A. Kruszenie gruzu budowlanego - granulacja 50 mm w ilości około 12.150,00 T B. Kruszenie kamienia polnego - granulacja 45 mm w ilości około 5.150,00 T C. Rozbicie młotem pneumatycznym elementów wielkogabarytowych do kruszenia - w ilości około 50 T W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto za wykonanie 1 tony kruszenia gruzu budowlanego - granulacja 50 mm, cenę netto i cenę brutto za wykonanie 1 tony kruszenia kamienia polnego - granulacja 45 mm oraz cenę netto i cenę brutto 1 godziny pracy sprzętu - młota pneumatycznego. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: 1. Przedmiotem zadania jest usługa kruszenia wraz załadunkiem do kruszarki. 2. Do kruszenia należy użyć kruszarek z odsiewem bocznym ziemi. 3. W przypadku kruszarek stacjonarnych odwóz materiału skruszonego na miejsce w obrębie kruszenia po stronie wykonawcy. 4. MASZYNA DO KRUSZENIA MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W URZĄDZENIE POMIAROWE UMOŻLIWIAJĄCE OKREŚLENIE ILOŚCI SKRUSZONEGO MATERIAŁU. 5. Kruszenie odbywać się będzie w niżej wymienionych sołectwach oddalonych od siebie około 10 km zlokalizowanych na terenie Gminy Krobia . Kruszenie gruzu budowlanego - granulacja 50 mm Sołectwo - -//- Stara Krobia 1 000,00 t - -//- Kuczyna 4 000,00 t - -//- Ziemlin 1 000,00 t - -//- Żychlewo 4 500,00 t - -//- Bukownica 400,00 t - -//- Niepart 250,00 t - -//- Sułkowice 1 000,00 t ------------------------------------- Ogółem 12 150,00 t Kruszenie kamienia polnego - granulacja 45 mm Sołectwo - -//- Stara Krobia 1 000,00 t - -//- Kuczyna 1 000,00 t - -//- Ziemlin 1 000,00 t - -//- Żychlewo 500,00 t - -//- Bukownica 400,00 t - -//- Niepart 250,00 t - -//- Sułkowice 1 000,00 t ---------------------------------------- Ogółem 5 150,00 t Rozbicie młotem pneumatycznym elementów wielkogabarytowych do kruszenia. Szacunkowa ilość - 50,00t. Szacunkowe ilości materiałów przeznaczonych do kruszenia zostały ustalone na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z sołtysami wykazanych sołectw.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262600-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 200.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów złożonych w ofercie przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII. Oświadczenie dot. podwykonawców. Formularz dot. wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krobia.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, pok. nr 5, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać ze strony internetowej http://krobia.biuletyn.net
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-07-05, godzina: 08:45:00, miejsce: Siedziba zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi) w Biurze Obsługi Klienta - parter lub przesłać na adres zamawiającego: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^