Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 305772
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego, pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 65 77 456
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór opiekuna grupy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX, Działanie 9.3
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór opiekuna grupy w ramach projektu Wykształcenie Twoją szansą. Jest to projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany we współpracy 8 Partnerów będących szkołami dla dorosłych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt realizowany jest przez Szkoły Partnerskie: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - Lider, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 we Włocławku, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku - szkoła na terenie zakładu karnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach - szkoła na terenie zakładu karnego W ramach Projektu we wrześniu 2011r. powstała ostatnia grupa słuchaczy. Zajęcia tej grupy będą się odbywały w Laskowicach Pomorskich w systemie zaocznym soboty i niedziele przez 4 semestry - od października 2011r. do czerwca 2013r.. (łącznie od 8 do 10 zjazdów w każdym semestrze): Opiekun grupy, jest zobowiązany do:opieki nad uczestnikami Projektu w punkcie szkolnym, przygotowywania przerw kawowych w trakcie zajęć dydaktycznych, dbania o właściwy, zgodny z harmonogramem, przebieg zajęć dydaktycznych, opieki nad pracami kontrolnymi i przekazywanie ich kierownikowi szkolenia, opieki nad egzaminami pisemnymi i ustnymi w punkcie szkolnym, utrzymywanie kontaktów między grupą w punkcie szkolnym a kierownikiem szkolenia. Opiekun grupy powinien dyżurować w punkcie szkolnym w trakcie zajęć, łącznie nie mniej niż 26 godzin w semestrze ( 2 lub 3 godziny podczas każdego zjazdu).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 45
2 - miejsce zamieszkania w pobliżu punktu szkolnego - 15
3 - aktualne pełnienie funkcji wychowawcy lub opiekuna grupy semestralnej - 15
4 - doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dorosłymi - 15
5 - doświadczenie w kierowaniu ludźmi - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sekretariat@cku.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-03, godzina: 12:00:00, miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, pokój nr 110 sekretariat Szkół dla Dorosłych
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Wykształcenie Twoją szansą, Priorytet IX, Działanie 9.3/Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

^ na początek ^