Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:









 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 255679
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (0-52)3743208
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.co.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów toaletowych oraz środków czystości
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów toaletowych oraz środków czystości - 5 grup
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9 , 39224300-1 , 33761000-2 , 33763000-6 , 33711900-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do siwz. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do siwz. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do siwz. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do siwz. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik Nr 1 do siwz. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    Próbki-dotyczy grupy 1-4
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: -.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.co.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Onkologii, ul. dr I.Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-05, godzina: 12:00:00, miejsce: kancelaria Centrum Onkologii, pokój 1075
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1 - Ręczniki, papier toaletowy
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 1 - Ręczniki, papier toaletowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33761000-2, 33763000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2 -Ręczniki papierowe w rolach z adaptorem
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 2 -Ręczniki papierowe w rolach z adaptorem
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3 - Mydło w płynie i pianie
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 3 - Mydło w płynie i pianie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33711900-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 4 - Profesjonalna chemia kuchenna- Hotel Pozyton
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 4 - Profesjonalna chemia kuchenna- Hotel Pozyton
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Grupa 5 - Profesjonalna chemia podłogowa i myjąca- Hotel Pozyton
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa 5 - Profesjonalna chemia podłogowa i myjąca- Hotel Pozyton
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0, 39224300-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^