Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:









 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Remonty budynków mieszkalnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice

Termin składania ofert: 12.10.2011, 10:30
Lokalizacja: Pionki (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 27.09.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 306516
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Nadleśnictwo Kozienice
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Kozienice, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 048 6123908
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radom.lasy.gov.pl/kozienice
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna PGL LP
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty budynków mieszkalnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów następujących budynków mieszkalnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice: a) Budynek mieszkalny nr inw. 110/203 w miejscowości Karpówka w zakresie: wymiana stolarki okiennej, naprawa i malowanie elewacji farbą strukturalną, naprawa instalacji odgromowej, remont opaski wokół budynku, remont schodów wejściowych i bocznych wraz z odnowieniem balustrady. b) Budynek mieszkalny nr inw. 110/190 w miejscowości Brzeziny w zakresie: naprawa kominów, wymiana części rynien i rur spustowych, naprawa cokołu oraz uszkodzonego narożnika, remont schodów wejściowych i bocznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, naprawa tynków i malowanie elewacji, rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej opaski wokół budynku wraz z odprowadzeniem wody opadowej. c) Budynek mieszkalny nr inw. 110/215 w miejscowości Augustów w zakresie: naprawa kominów, wymiana rynien i rur spustowych, montaż barier przeciwśnieżnych na dachu, naprawa instalacji odgromowej, naprawa cokołu, remont balkonu, remont schodów wejściowych i bocznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, naprawa i malowanie elewacji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
zgodnie z SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone zostały w rozdziale XIX ust. 3 SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/kozienice
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-12, godzina: 10:30:00, miejsce: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, pokój nr 34 (sekretariat)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^