Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 307158
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Areszt Śledczy
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4809100, 4809151, 52
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka administracyjna więziennictwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tłuszczów roślinnych, mleka w proszku, przypraw i przetworów owocowo-warzywnych do Aresztu Śledczego w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I: Tłuszcze roślinne: -tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa (kostka 250g) - 12000 kg, CPV - 15412200-1, PN-/A/-86901, -olej roślinny (butelka) - 850 l, CPV - 15411100-3, PN-/A/-86908. Pakiet II: - mleko w proszku odtłuszczone granulowane - 2200 kg, CPV 15511700-0, PN-A-86024/A1:1996. Pakiet III: Przyprawy, zupy i sosy w proszku, wyroby sojowe, suchary, woda mineralna, przetwory owocowo-warzywne: - przyprawa uniwersalna typu -kucharek- - 100kg, CPV 15871270-7, PN-EN 13188; - bazylia - 4kg, CPV 15872000-1, PN-A-86960; - cynamon - 10kg, CPV 15872000-1, BN-68/8132-09; - czosnek granulowany - 40kg, CPV 15871000-4, PN-A-86967; - koper suszony - 6kg, CPV 15871000-4, PN-A-86967; - kwasek cytrynowy - 25kg, CPV 15890000-3, PN-81/A-79734; - liść laurowy - 15kg, CPV 15871000-4, PN-R-87022; - majeranek - 50kg, CPV 15872000-1, PN-A-86958; - musztarda - 200kg, CPV 15871250-1, PN-A-86964; - chrzan (słoik) - 100kg, CPV 15331400-1, PN/R-75520; - ocet - 150l, CPV 15871120-1, PN-72/A-79733; - curry - 5kg, CPV 15871200-6, PN-R-87022; - pieprz czarny mielony - 70kg, CPV 15872100-2, PN-A-86965; - papryka mielona ostra - 70kg, CPV 15871000-4, PN-A-86955; - sól kamienna - 1400kg, CPV 15872400-5, PN-C-84081-2; - herbata granulowana - 400kg, CPV 15863000-5, PN-ISO 3720; - przyprawa do zup w płynie - 1800l, CPV 15890000-3, PN-A-94052; - oregano - 4kg, CPV 15872000-1, PN-A-86960; - rosół drobiowy w proszku (baza) - 80kg, CPV 15891400-4, PN-A-97052; - żurek w proszku (baza) - 90kg, CPV 15891400-4, PN-A-94050; - sos pieczarkowy w proszku - 40kg, CPV 15871260-4, PN-A-86951; - sos pieczeniowy ciemny w proszku - 40kg, CPV 15871260-4, PN-A-86951; - zupa ogonowa w proszku - 60kg, 15891400-4, PN-A-94050; - soja (granulat)- 300kg, CPV 15890000-3, PN-ISO 5506; - soja (kostka 06) - 300kg, CPV 15890000-3, PN-ISO 5506; - kotlety sojowe schabowe - 30kg, CPV 15890000-3, PN-ISO 5506; - sucharki bezcukrowe - 50kg, CPV 15821150-5, PN-A-88106:1998; -ketchup - 100kg, CPV 15871230-5, PN-A-82013:1996; -majonez - 100kg, CPV 15871273-8, PN-A-86950:1995; - woda mineralna niegazowana (but. 1,5l) - 7500l, CPV 15981000-8, PN-Z-11001-2 - dżem wieloowocowy- 1700kg, CPV 15332290-3, PN-A-75100; - koncentrat pomidorowy 30% (puszka) - 1700kg, CPV 15331427-6, PN-75/A-77601; -szczaw (słoik) konserwowy - 100kg, CPV 15332170-6, PN-A-77807:1997. Powyższe zestawienie oznacza kolejno: przedmiot zamówienia, zapotrzebowanie ilościowe, kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień, polską normę. Wszystkie w/w produkty muszą spełniać normy co do jakości jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych. W czasie obowiązywania umowy podane ilości mogą ulec pomniejszeniu do 20% w zależności od ilości osadzonych w jednostce oraz wysokości stawki żywieniowej przypadającej na jednego osadzonego. Dostawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości towaru. Oznacza to, że ostateczny rozmiar zamówienia nie może stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15412200-1 , 15511700-0 , 15871270-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - złozono/nie złożono.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - złozono/nie złożono.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - złozono/nie złożono.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - złozono/nie złożono.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złozone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - złozono/nie złożono.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany obowiazujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług - w przypadku zmiany wartości podatku VAT ulegnie zmianie cena brutto (o zmienioną wartość podatku).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziby zamawiającego: Areszt Śledczy ul. Kaszubska 28 70-952 Szczecin
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-05, godzina: 10:30:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Areszt Śledczy ul. Kaszubska 28 70-952 Szczecin
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^