Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - 3 Partie

Termin składania ofert: 11.10.2011, 11:00
Lokalizacja: Poznań (woj. wielkopolskie)
Data publikacji: 27.09.2011
Branża: Urządzenia komputerowe
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 307178
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8294440, 8291232
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.amu.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - 3 Partie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Partie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - dla Partii I 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - dla Partii II 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) - dla Partii III
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zgodnie z metodą:spełnia nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zgodnie z metodą:spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zgodnie z metodą:spełnia nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zgodnie z metodą:spełnia nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zgodnie z metodą:spełnia nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    4.1.Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierający niezbędne informacje, które umożliwią ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika A do SIWZ. 4.2. W Partii II poz. 2 należy załączyć następujące oświadczenia producenta: 1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu. 2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. 3. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB. 4. Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0. 5. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. 6. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. W Partii II poz. 3 należy załączyć następujące oświadczenia producenta: 1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu. 2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. 3. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i x64 R2, oraz Designed for Windows dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 i x64. 4. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy : - w sytuacji wystąpienia okoliczności, której nie można było przewidzieć istnieje możliwość zmiany terminu dostawy, - w sytuacji gdy pojawi się nowy model a produkcja obecnego zostanie zaprzestana istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu umowy w tym zakresie innym modelem o parametrach nie gorszych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pok. 47, poniedziałek-piątek 8.00-15.00
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-11, godzina: 11:00:00, miejsce: Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pok. 47
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w Partii I jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Zamówienie w Partii II jest również współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pożądany termin realizacji zamówienia: Dla pozycji objętych stawką podatku VAT w wysokości 0%: - do 14 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Dla pozostałych pozycji: - do 14 dni od daty zawarcia umowy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^