Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

SPORZĄDZANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY RADZIONKÓW - CZĘŚĆ 5

Termin składania ofert: 06.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Radzionków (woj. śląskie)
Data publikacji: 28.09.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 308946
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Urząd Miejski w Radzionkowie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Radzionkowie, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków, woj. śląskie, tel. 0322890727 wew. 106
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radzionkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY RADZIONKÓW - CZĘŚĆ 5
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych w oparciu o plan miejscowy, ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy szczególne - według potrzeb Zamawiającego, dla następującego zadania: 1) ustalenie wartości rynkowej nieruchomości celem aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 143 nieruchomości wykazane w zadaniu I załącznika nr 1 do SIWZ; 2) ustalenie wartości rynkowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 nieruchomości wykazane w zadaniu II załącznika nr 1 do SIWZ; 3) ustalenie wartości rynkowej nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej po dokonanym podziale geodezyjnym - 3 nieruchomości wykazane w zadaniu III załącznika nr 1 do SIWZ; 4) ustalenie wartości rynkowej nieruchomości celem ustalenia opłaty planistycznej po dokonanym podziale geodezyjnym - 1 nieruchomość wykazana w zadaniu IV załącznika nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70100000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony przez Wykonawcę formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ 3.Pełnomocnictwo do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy (dotyczy np. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy: 1.zmiany danych teleadresowych Wykonawcy w przypadku zmiany siedziby firmy, 2.zmiany osoby legitymującej się wymaganymi uprawnieniami, pod warunkiem zachowania przez nową osobę wymagań Zamawiającego w tym zakresie, 3.w przypadku wystąpienia sytuacji takich jak uzyskanie dodatkowych pozwoleń bądź decyzji związanych z czynnościami i zadaniami wykonywanymi przez Urząd, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację prac objętych warunkami umowy, dopuszcza się zmiany umowy w kwestii przedłużenia terminu wykonania prac, 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości bądź zamiany nieruchomości /działki na inną gdy zajdzie taka potrzeba, w przypadku zmniejszenia ilości operatów wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie poprzez przemnożenie ryczałtowej ceny jednostkowej za operat przez wykonaną ilość operatów w każdym zadaniu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radzionków - Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - pokój nr 17
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-06, godzina: 10:00:00, miejsce: Gmina Radzionków - Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - pokój nr 17
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^