Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

CIOR WR/102/2011 Dostawa sznurków konopnych, pakowych, jutowych oraz nici lnianych (szpagatu).

Termin składania ofert: 07.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Wrocław (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 28.09.2011
Branża: Dom i wnętrze > Wyroby włókiennicze
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 308762
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 134, 50-940 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 360 39 00
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.poczta-polska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CIOR WR/102/2011 Dostawa sznurków konopnych, pakowych, jutowych oraz nici lnianych (szpagatu).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CIOR WR/102/2011 Dostawa sznurków konopnych, pakowych, jutowych oraz nici lnianych (szpagatu).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39541120-3 , 39541130-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania w/w warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, przeprowadzona przez powołaną przez Zamawiającego Komisję przetargową metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy o minimalnej wartości równoważnej kwocie 40 000,00 zł brutto, z podaniem jej wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie (np. referencja, list polecający). Ocena spełniania w/w warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, przeprowadzona przez powołaną przez Zamawiającego Komisję przetargową metodą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opłaconej polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 40 000,00 złotych. Ocena spełniania w/w warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, przeprowadzona przez powołaną przez Zamawiającego Komisję przetargową metodą spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wykaz wykonanych dostaw. 3. Pełnomocnictwo w sytuacji, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika - dotyczy również spółek cywilnych w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników. 4.Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 5.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie oryginalnej, a w przypadku wadium w pieniądzu - kopii przelewu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
12.3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości zmian dotyczących: 1. Zmian adresu dostawy przedmiotu umowy, 2. Zmian ilościowo - asortymentowych w ramach jednostek organizacyjnych regionu dolnośląskiego Poczty Polskiej, 3. Zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl/o firmie/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 134, 50-940 Wrocław pok. 161, I p.,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-07, godzina: 10:00:00, miejsce: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 134, 50-940 Wrocław pok. 132, I p.,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^