Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 312212
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Parczew
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 083 3551237, 3551236
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.parczew.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew. Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Pomoce dydaktyczne -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie 1. Gry dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu -10 szt. 2. Słownik ortograficzny -10 szt. 3. Książka do kolorowania -30 szt. 4. Puzzle -15 szt. 5. Podręcznik /To nie takie trudne/ -30 szt. 6. Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci klas I-III -30 szt. 7. Podręcznik /Czytanie ze zrozumieniem/ -30 szt. 8. Książki do ćwiczeń logopedycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej -1 zestaw 9. Gry logopedyczne /gry i łamigłówki planszowe, nauka głosek/ -1 zestaw 10. Płyty z bajkami terapeutycznymi /niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć/ -1 zestaw 11. Pomoce dla nauczyciela prowadzącego /gry edukacyjne i ruchowe/ -1 zestaw 12. Podręcznik do gimnastyki korekcyjnej -1 szt. 13. Sprzęt do gimnastyki korekcyjnej /pilki, maczugi, piłki rehabilitacyjne, taśmy, ringo, obciążniki, hula-hop, skakanki, woreczki z granulatem, szarfy/ -1 zestaw 14. Hantle gimnastyczne 1 kg /para/ -1 szt. 15. Masażer do stóp -2 szt. 16. Zbiory zdań matematycznych dla prowadzącego zajęcia -3 szt. 17. Pomoce matematyczne dla uczniów /gry edukacyjne i planszowe, książki z zadaniami/ -1 zestaw Część 2. Pomoce dydaktyczne -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie 1. Gry i ćwiczenia edukacyjne /gry i zabawy czytelnicze, ćwiczenia gramatyczne, ćw. usprawniające czytanie i pisanie/ -1 zestaw 2. Przybory muzyczne /muzyka relaksacyjna, torba muzyczna/ -1 zestaw 3. Zestaw Kontrolny PUS -24 szt. 4. Pomoce na zajęcia matematyczne /liczenie, ćwiczenia na wesoło, zeszyty ćwiczeń/ -1 zestaw 5. Tuba gąsienica matematyczna -1 szt. 6. Mata z zegarem -1 szt. 7. Wieszak i korale matematyczne -1 zestaw 8. Figury geometryczne drewniane /mozaika/ -1 zestaw 9. Karty z zadaniami sprawdzającymi -1 zestaw 10. Logopedyczne pomoce dydaktyczne /gry, zabawy logopedyczne, bajki, ćwiczenia i podręczniki tematyczne/ -1 zestaw 11. Plansza edukacyjna /emocje/ -1 szt. 12. Podręczniki, gry i zabawki psychoedukacyjne -1 zestaw 13. Parawan teatrzykowy -1 szt. 14. Pacynki teatrzykowe /postacie na palec z bajek ,zwierzątka/ -1 zestaw 15. Torba z instrumentami /zestaw min. 26 instrumentów typu tamburyny, trójkąty, marakasy itp. i 4 pałeczki/ -1 zestaw 16. Naukowe przyrządy matematyczno-przyrodnicze /układ słoneczny, zestaw do filtrowania wody, uzupełniające wsady/ -1 zestaw 17. Naukowe programy multimedialne do realizacji zajęć rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -1 zestaw 18. Przyrodnicze podręczniki edukacyjne dla uczniów rozwijających uzdolnienia /ze szczeg. uwzgl. nauk mat.-przyr./ -1 zestaw 19. Gry przyrodniczo - matematyczne /trening mnożenia, dzielenia, dodawania i odejm.,3 urządzenia interaktywne QUIZZILLION/ -1 zestaw 20. Pomoce i sprzęt matematyczno-przyrodnicze do przeprowadzenia zajęć -1 zestaw 21. Przedmioty psychoedukacyjne obrazujące rozwiązywanie konfliktów -1 zestaw Część 3. Pomoce dydaktyczne -Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów /poradniki, łamigłówki, zeszyty ćwiczeń, zestaw kontrolny/ -1 zestaw 2. Pomoce naukowo -dydaktyczne w czytaniu i pisaniu -1 zestaw 3. Dywanik glottodydaktyczny -1 szt. 4. Tabliczki ze szlaczkami -2 szt. 5. Ołówki do tablic -2 szt. 6. Mata gimnastyczna 3 szt. 7. Sprzęt gimnastyczno-korekcyjny /kostki piankowe, piłeczki, piłki do rytmiki, figury miękkokształtne/ -1 zestaw 8. Liczydło stojące -1 szt. 9. Puzzle matematyczne -1 zestaw 10. Magnetyczna kasetka arytmetyczna -8 szt. 11. Gra ruchowa -1 szt. Część 4. Meble i wyposażenie - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie 1. Wózek sprzętowy do przechowywania sprzętu korekcyjnego -1 szt. 2. Lustro do gimnastykikorekcyjnej -1 szt. Część 5. Meble i wyposażenie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie 1. Plansze edukacyjne /życie codzienne, pory roku/ -1 zestaw 2. Lustro logopedyczne zamykane -1 szt. Część 6. Materiały biurowe i papiernicze - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie. 1. Pakiet dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu /zeszyty, kredki,ołówki, blok rys./ -30 zestawów 2. Papier ksero -16 ryz 3. Kolorowa kreda -1 opakowanie 4. Naklejki z logo projektu -1 zestaw 5. Dziennik zajęć -15 szt. 6. Materiały do przechowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów /segregatory/ -16 szt. 7. Przybory szkolne dla uczniów uczestniczących w zajęciach logopedycznych /zeszyt, kredki, klej, nożyczki, folie do laminowania/ -12 zestawów 8. Pakiet edukacyjny dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych /teczki, kredki, bloki, mazaki, kleje, papiery kolorowe/ -16 zestawów 9. Matematyczny pakiet edukacyjny dla ucznia /teczka, kredki, mazaki, zeszyty, długopisy, przybory geometryczne/ -30 zestawów Część 7. Materiały biurowe i papiernicze - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie. 1. Pakiet edukacyjny dla uczestników zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu /zeszyty, kredki, ołówki, długopisy, bloki itp./ -24 zestawy 2. Papier ksero -20 ryz 3. Przybory pomocnicze dla uczniów /kredki, papier, bloki do rysowania, mazaki, farby plakatowe/ -1 zestaw 4. Pakiet edukacyjny na zajęcia rozwijające. zainteresowania /teczka, mazaki, kredki, długopisy, nożyczki, przybory geometryczne, bloki rysunkowe, blok papierów kolorowych/-60 zestawów Część 8. Materiały biurowe i papiernicze - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce. 1. Pakiet edukacyjny dla uczniów /artykuły papiernicze/ -16 zestawów 2. Naklejki z logo projektu -1 zestaw 3. Papier ksero -20 ryz Część 9. Materiały eksploatacyjne - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie 1. Pamięć zewnętrzna -1 szt. 2. Tusz do drukarki - kolor -4 szt. 3. Tusz do drukarki - czarny -5 szt. 4. Toner -3 szt. Część 10. Sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie 1. Drukarka laserowa -1 szt. 2. Laptop -1 szt. Część 11. Sprzęt komputerowy, fotograficzny i urządzenia biurowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie 1. Drukarka laserowa -1 szt. 2. Projektor multimedialny -1 szt. 3. Aparat fotograficzny -1 szt. 4. Laptop -1 szt. 5. Magnetofon z odtwarzaczem CD -1 szt. Część 12. Sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce 1. Urządzenie wielofunkcyjne -1 szt. 2. Laptop -1 szt.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8 , 39162100-6 , 38651000-3 , 38652100-1 , 37524100-8 , 32000000-3 , 30232110-8 , 30236000-2 , 30213100-6 , 30190000-7 , 30125110-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile ten fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.parczew.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew pokój Nr 19 /II piętro/
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-07, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew pokój Nr 19 /II piętro/
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013, PRIORYTET IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH; DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY; PODDZIAŁANIE 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^