Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 259091
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 432 80 80
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.parp.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy o utworzeniu PARP
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytów weryfikujących w podmiotach realizujących umowy o udzielnie wsparcia na prowadzenie PK
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu nie więcej niż 208 audytów weryfikujących, w podmiotach realizujących umowy w ramach Projektu systemowego PARP: Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Audyty zostaną przeprowadzone w podmiotach realizujących umowy o udzielnie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego wyłonionych podczas dwóch edycji konkursu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 2 usługi i każda z nich: a) polegała na przeprowadzeniu audytu projektu/projektów finansowanych ze środków publicznych; b) miała wartość co najmniej 150 000 złotych brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług); c) obejmowała przeprowadzenie równolegle co najmniej 4 audytów; d) obejmowała weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy; e) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii; f) zakończyła się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 12 zespołami audytorskimi, a każdy zespół składać się będzie z: 1 (jednej) osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu audytorskiego oraz 1 (jednej) osoby, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants). Każdy zespół składał się będzie z co najmniej dwóch osób. Przy czym każda ze wskazanych osób może być członkiem tylko 1 zespołu audytorskiego. 1. Każda osoba będąca członkiem zespołu audytorskiego: 1.1. posiada wyższe wykształcenie; 1.2. posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie; 1.3. przeprowadziła audyty co najmniej 2 projektów przy czym audyty te; 1.3.1. były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, 1.3.2. zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie. 2. Co najmniej jedna osoba będąca członkiem zespołu audytorskiego musi mieć doświadczenie w przeprowadzaniu audytów co najmniej 2 projektów o wartości łacznej minimum 300 000 zł brutto finansowanych ze środków publicznych i każdy z audytów: 2.1. był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz 2.2. obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz 2.3. zakończył się wydaniem opinii przez tę osobę w weryfikowanym zakresie. b) dysponują osobą mającą pełnić funkcję Zarządzającego usługą, która nie będzie wchodzić w skład żadnego z zespołów audytorskich, o których mowa w lit. a). Zarządzający usługą musi posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie oraz posiadać doświadczenie w zarządzaniu (koordynowaniu) usługą audytu, która: 1. była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz 2. zakończyła się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz 3. obejmowała weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz 4. w ramach której działania audytowe prowadzone były równolegle przez co najmniej 4 dwuosobowe zespoły audytorskie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 2. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowana jest umowa, 4) zmiany wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej I stopnia, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parp.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-10, godzina: 10:30:00, miejsce: Kancelaria PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^