Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 314998
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 048 613 27 10
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zspbialobrzegi.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja Wycieczek tematycznych dla uczestników projektów Innowacja Edukacyjna - Zdrowie Sport Uroda oraz Dobra Szkoła Blisko Domu realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja Wycieczek tematycznych dla uczestników projektów Innowacja Edukacyjna - Zdrowie Sport Uroda oraz projektu Dobra Szkoła - Blisko Domu realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Wycieczka nr 1 Organizacja dwóch Wycieczek tematycznych pt. Dolny Śląsk - ukryte skarby turystyki dla dwóch grup po 25 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, będących uczestnikami projektu Dobra Szkoła - Blisko Domu, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach a)Termin realizacji 19-21 października 2011 b)Opis przedmiotu zamówienia: celem Wycieczki tematycznej jest zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych związanych z zawodem technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik informatyk w realnych warunkach, a także socjalizacja poszczególnych grup w tym implementacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn. c)Czas trwania: 3 dni. Rozpoczęcie wyjazdem z Białobrzegów o godzinie 7:30. Zakończenie przyjazdem do Białobrzegów około godziny 22:00. Wyjazd będzie rozwijał aspekty behawioralne, automotywacje, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacje, optymizm i asertywności poprzez przeprowadzenie 12 godzin grupowych zajęć motywujących, stanowiących praktyczne wsparcie grupowe w zakresie umiejętności społecznych, rozwijanie relacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim identyfikację ról grupowych. d)Miejsce wyjazdu: powiat miasto Wrocław oraz powiat kłodzki woj. Dolnośląskie. Ośrodek w którym mają przebywać uczestnicy wycieczki ma być wyposażony w salę do przeprowadzenia szkoleń oraz miejsce wspólnego spożywania posiłków. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom na swój koszt zakwaterowanie w pokojach 2-4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i całodzienne wyżywienia obejmujące 3 posiłki w tym gorący obiad składający się z 2 dań. Wycieczka nr 2 organizacja dwóch Wycieczek tematycznych pt. Pomorskie specjalności kulinarne i turystyczne dla dwóch grup po 25 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, będących uczestnikami projektu Innowacja Edukacyjna - Zdrowie Sport Uroda, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach a)Termin realizacji 12-14 grudnia 2011 b)Opis przedmiotu zamówienia: celem Wycieczki tematycznej jest zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych związanych z zawodem technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, technik agrobiznesu, technik informatyk w realnych warunkach, a także socjalizacja poszczególnych grup w tym implementacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn. c)Czas trwania: 3 dni. Rozpoczęcie wyjazdem z Białobrzegów o godzinie 7:30. Zakończenie przyjazdem do Białobrzegów około godziny 22:00. Wyjazd będzie rozwijał aspekty behawioralne, automotywacje, umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacje, optymizm i asertywności poprzez przeprowadzenie 12 godzin grupowych zajęć motywujących, stanowiących praktyczne wsparcie grupowe w zakresie umiejętności społecznych, rozwijanie relacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim identyfikację ról grupowych. d)Miejsce wyjazdu: powiat miasto Gdańsk oraz powiat miasto Sopot, powiat miasto Gdynia, powiat pucki woj. Pomorskie. Ośrodek w którym mają przebywać uczestnicy wycieczki ma być wyposażony w salę do przeprowadzenia szkoleń oraz miejsce wspólnego spożywania posiłków. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom na swój koszt zakwaterowanie w pokojach 2-4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i całodzienne wyżywienia obejmujące 3 posiłki w tym gorący obiad składający się z 2 dań.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na organizacji wycieczek wyjazdowych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują dwoma osobami, które posiadają wykształcenie wyższe z zakresu psychologii i pedagogiki lub psychodietetyki i pedagogiki. Każda z osób powinna mieć co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych zajęć
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. nr 1 do SIWZ) 2) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3) szczegółowy harmonogram wycieczek, 4) wykaz dodatkowych atrakcji oraz informacje na temat miejsca zakwaterowania. 5) przed podpisaniem umowy wykonawca przedkłada kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie osób wskazanych do realizacji zadania
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba zmiany osób wykonujących przedmiot w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć osobom pierwotnie wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 2 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspbialobrzegi.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-11, godzina: 08:15:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^