Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.ZP/37/2011

Termin składania ofert: 11.10.2011, 08:50
Lokalizacja: Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)
Data publikacji: 03.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 316318
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 230-41-97
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalmiejski.elblag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.ZP/37/2011
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1. Rękawice chirurgiczne Pakiet 2. Rękawice diagnostyczne
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ ustawą, tj. warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.); A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub może złożyć każdy z nich osobno); 2. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 nr 93 poz. 896 ze zmianami) certyfikaty zgodności CE wydane przez jednostki notyfikowane lub zgłoszenie oferowanego wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub deklaracje zgodności CE sporządzone i podpisane przez wytwórcę; - Ulotki lub foldery reklamowe potwierdzające zgodność oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego z dokładnym oznaczeniem, której pozycji asortymentowej dotyczą; - Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zgodnych z normą EN 455-1,2,3 - potwierdzających spełnienie co najmniej minimalnych norm, wymogów wobec badanych wyrobów produkowanych pod kontrolą jednostki notyfikowanej- wymagany jest certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność z normą EN 455-1,2,3: - Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów granicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (wyniki badań, protokoły): - Próbki oferowanego asortymentu w oryginalnym opakowaniu producenta: a) po 15 opakowań jednostkowych w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 gotowych do użycia w warunkach bloku operacyjnego- dotyczy każdej pozycji pakietu 1 b) po dwa opakowania jednostkowe ( 100 szt.) w rozmiarze S,M.L- dotyczy pakietu nr 2
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 60
2 - Jakość - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiejski.elblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-11, godzina: 08:50:00, miejsce: Sekretariat SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 11/10/2011, 09:00, sala konferencyjna nr 203 SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II. Koszt przygotowania (netto) drukowanej wersji SIWZ: 5 PLN, Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice chirurgiczne - 2 pozycje asortymentowe, parametry oraz ilości określone w zał. 1.1. do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Jakość - 40
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice diagnostyczne - 1 pozycja asortymentowa, ilości oraz parametry określone w zał. 1. 2 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Jakość - 40

^ na początek ^