Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

DOSTAWA ENDOPROTEZ II DLA SPZOZ KROTOSZYN.

Termin składania ofert: 13.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Krotoszyn (woj. wielkopolskie)
Data publikacji: 03.10.2011
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 316614
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.krotoszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENDOPROTEZ II DLA SPZOZ KROTOSZYN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ENDOPROTEZ II DLA SPZOZ KROTOSZYN - PAKIET NR 1-3.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: DOSTAWA ENDOPROTEZ , maksymalnie 20% zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz : a. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b. Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.spzoz.krotoszyn.pl . c. Projekt umowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona na zgodność z oryginałem przez notariusza).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§ 6 PROJEKTU UMOWY: 2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - zmianę stawek podatku VAT. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa. § 13 PROJEKTU UMOWY:Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - sposobu konfekcjonowania - liczby opakowań - wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego - zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-13, godzina: 10:00:00, miejsce: SEKRETARIAT SPZOZ KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kpl. 30 1. Trzpień bezcementowy anatomiczny szt. 1 2. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32mm szt. 1 3. Panewka bezcementowa press-fit szt. 1 4. Wkład panewki polietylenowy z witaminą E szt. 1 Opcjonalnie 1. Trzpień bezcementowy prosty szt. 1 2. Trzpień rewizyjny szt. 1 3. Głowa ceramiczna szt. 1 4. Głowa metalowa o średnicy 36 mm szt. 1 5. Panewka bezcementowa z gwintem na obrzeżu szt. 1 6. Panewka bezcementowa z 15 stopniowym okapem szt. 1 7. Wkład panewki ceramiczny szt. 1 8. Śruby do panewki szt. 1 * Wartość brutto 30 kompletów stanowi cenę oferty w Pakiecie nr 1. Pozostałe pozycje należy wycenić w podany sposób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w trakcie realizacji umowy pojedyńczych pozycji z kompletu, maksymalnie do wartości pakietu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego z panewką bipolarną.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 20 1. Trzpień cementowy anatomiczny szt. 1 2. Głowa metalowa szt. 1 3. Panewka bipolarna szt. 1 4. Cement kostny 1 x 40 g szt. 1 Opcjonalnie 1. Korek szt. 1 * Wartość brutto 20 kompletów stanowi cenę oferty w Pakiecie nr 2. Pozostałe pozycje należy wycenić w podany sposób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w trakcie realizacji umowy pojedyńczych pozycji z kompletu, maksymalnie do wartości pakietu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z rosnącymi głowami.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z rosnącymi głowami kpl. 30 1. Trzpień szyjkowo - przynasadowy szt. 1 2. Panewka bezcementowa typu press - fit szt. 1 3. Wkładki panewka HXLPE szt. 1 4. Głowy metalowe rosnąca 0d 28 -40 mm szt. 1 5. Sruby korowe szt. 3 Opcjonalnie 1. Wkładki panewkowe ceramiczne szt. 1 2. Głowy ceramiczne rosnąca od 38 -40 mm szt. 1 3. Śruby korowe szt. 1 * Wartość brutto 30 kompletów stanowi cenę oferty w Pakiecie nr 3. Pozostałe pozycje należy wycenić w podany sposób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w trakcie realizacji umowy pojedyńczych pozycji z kompletu, maksymalnie do wartości pakietu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^