Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Konserwację trzech rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Resko

Termin składania ofert: 14.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Resko (woj. zachodniopomorskie)
Data publikacji: 05.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 319202
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko, ul. Żeromskiego 1, 72-315 Resko, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3951400
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecin.lasy.gov.pl/web/resko
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządzający mieniem Skarbu Państwa - Leśnictwo
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwację trzech rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Resko
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu konserwacji następujących rowów melioracyjnych, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Resko: I. Rów nr 1 - Obręb Brzozowo, gm. Nowogard; długość rowu do oczyszczania - ok. 2.300 m; rów biegnący na granicy lasu i pól uprawnych. Wymagane czynności konserwacyjne: 1) usunięcia ze skarp i dna rowu krzewów i porostów; 2) pogłębienia dna z rozplantowaniem urobku na skarpach (pogłębienie średnio o 10 cm na całej długości); 3) skarpowania brzegów (na ok. 60% długości). II. Rów nr 2 - Obręb Smólsko, gm. Resko; długość rowu do oczyszczenia - ok. 2.500 m; rów biegnący w całości przez obszar leśny. Wymagane czynności konserwacyjne: 1) usunięcie ze skarp i dna rowu krzewów i porostów; 2) pogłębienie dna z rozplantowaniem urobku na skarpach (pogłębienie średnio o 10 cm na całej długości); 3) skarpowanie brzegów (na ok. 50% długości). III. Rów nr 3 - Obręb Czarne, gm. Płoty; długość rowu do oczyszczenia - ok. 500 m; rów biegnący w całości przez obszar leśny Wymagane czynności konserwacyjne: 1) usunięcie ze skarp i dna rowu krzewów i porostów; 2) pogłębienie dwa z rozplantowanie urobku na skarpach (pogłębienie średnio o 20 cm na całej długości) 3) skarpowanie brzegów (na ok. 80% długości).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający nie wyklucza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego - czynności tożsame z zamówieniem podstawowym tzn. usuwanie porostów, pogłębianie dna i skarpowanie brzegów.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie: spełnia - nie_spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie: spełnia - nie_spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie: spełnia - nie_spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie: spełnia - nie_spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie: spełnia - nie_spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający nie wyklucza możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia - jeżeli warunki atmosferyczne lub inne ważne przyczyny uniemożliwią terminową realizację.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecin.lasy.gov.pl/web/resko
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Resko, ul. Żeromskigo 1, 72-315 Resko
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-14, godzina: 10:00:00, miejsce: Nadleśnictwo Resko (sekretariat), ul. Żeromskigo 1, 72-315 Resko
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^