Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Termin składania ofert: 27.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Rzeszów (woj. podkarpackie)
Data publikacji: 19.10.2011
Branża: Biuro - maszyny, sprzęt
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 341622
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 71 52 372
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzeszow.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Toner do drukarki HP LJ 3030 oryginalny o wydajności minimum 2000 str. wydruku 6 szt., Toner do drukarki HP LJ 1300 oryginalny o wydajności minimum 4000 str. wydruku 6 szt., Toner do drukarki HP LJ 1200 oryginalny o wydajności minimum 3500 str. wydruku 4 szt., Toner do drukarki HP LJ 1320 oryginalny o wydajności minimum 6000 str. wydruku 4 szt., Toner do drukarki HP LJ 2015 oryginalny o wydajności minimum 7000 str. wydruku 6 szt., Toner do drukarki HP LJ P2055dn oryginalny o wydajności minimum 5000 str. wydruku 4 szt., Toner do drukarki Lexmark T 642 oryginalny o wydajności minimum 21 000 str. wydruku 4 szt., Toner do drukarki Lexmark T650DN oryginalny o wydajności minimum 25 000 str. wydruku 2 szt., Toner do drukarki OKI B6300 oryginalny o wydajności minimum 17000 str. wydruku 2 szt., Toner do drukarki OKI B6500 dn oryginalny o wydajności minimum 22000 str. wydruku 10 szt., Bęben czarny do drukarki OKI ES 4140 o wydajności 25 000 stron wydruku 14 szt.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać poprzez: a) złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). b) załączy do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia co najmniej na kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeszow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Oddział Gospodarczy, ul. gen. Kustronia 4 35-303 Rzeszów
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-27, godzina: 10:00:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Rzeszowie biuro podawcze ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^