Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa oraz montaż mebli biurowych i konferencyjnych dla Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Termin składania ofert: 23.12.2013, 09:00
Lokalizacja: Kraków (woj. małopolskie)
Data publikacji: 13.12.2013
Branża: Dom i wnętrze > Meble
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 272013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 628 26 56; 628 22 20
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pk.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż mebli biurowych i konferencyjnych dla Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem biurek z szafką i szufladą - 5 szt. biurka z wysuwanym panelem - 1 szt. komody kontener biurkowy (2 szuflady) 1 szt. komody 6 szuflad - 2 szt. regałów biurowych częściowo zamykany - 3 szt. półki ściennych z systemem mocowania 2 szt. regałów ściennych z wkładem z drzwiczkami 1 szt., regału ściennego z nadstawką z wkładami 1 szt. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa wraz z montażem: foteli biurowych - 6 szt. krzeseł konferencyjnych 8 szt. stołu konferencyjnego 1 szt Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151300-8 , 39112000-0 , 39113100-8 , 39121100-7 , 39121200-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunków
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunków
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunków
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunków
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz oferty,Wypełnioną Kalkulację przedmiotowo - cenową
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: a. przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania miejsca dostawy, b. inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-12-23, godzina: 09:00:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 110, budynek W-9, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce- 8.2 Transfer wiedzy, 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem biurek z szafką i szufladą - 5 szt. biurka z wysuwanym panelem - 1 szt. komody kontener biurkowy (2 szuflady) 1 szt. komody 6 szuflad - 2 szt. regałów biurowych częściowo zamykany - 3 szt. półki ściennych z systemem mocowania 2 szt. regałów ściennych z wkładem z drzwiczkami 1 szt., regału ściennego z nadstawką z wkładami 1 szt. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151300-8, 39121100-7
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa foteli, krzeseł i stołu konferencyjnego dla Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem: foteli biurowych - 6 szt. krzeseł konferencyjnych 8 szt. stołu konferencyjnego 1 szt Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39112000-0, 39113100-8, 39121200-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^