Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Remont dachu wieży Kościoła Garnizonowego w Gliwicach

Termin składania ofert: 21.10.2011, 10:30
Lokalizacja: Kraków (woj. małopolskie)
Data publikacji: 06.10.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 263767
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4551297
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzikrakow.internetdsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu wieży Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wieży Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju prac jak w zamówieniu podstawowym
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3 , 45261100-5 , 45261200-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w wysokości: 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty dekarskie na obiektach zabytkowych na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł. każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.3.1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk Oferta (wzór - zał. nr 1); 1.3.2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 6 części I niniejszej specyfikacji;; 1.3.3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy, że wykona zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww. dokumentu do oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) Wysokości wynagrodzenia w przypadku: 1) Zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 2) Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze robót, 3) Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt. d). 4) Zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do materiałów, urządzeń proponowanych w przedmiarze robót, ale o cenach jednostkowych niższych niż przyjęte w ofercie Wykonawcy, 5) Konieczności ograniczenia lub zwiększenia zakresu robót w wyniku etapowania prac określonych w przedmiocie zamówienia. 6) Wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. b) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 1) Warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 2) Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 3) Trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy, 4) Następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 5) koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 6) koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, 7) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 8) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót, d) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: - zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: - zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót; - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 4) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) odmiennymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami terenowymi; 6) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 7) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; e) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. f) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 9 niniejszej umowy. g) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy: 1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, 4) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 9.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzikrakow.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oferty należy składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-21, godzina: 10:30:00, miejsce: Oferty należy składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, kancelaria
IV.4.5) Termin związania ofertą: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^