Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Wywóz nieczystości stałych

Termin składania ofert: 14.10.2011, 08:00
Lokalizacja: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Data publikacji: 06.10.2011
Branża: Usługi socjalne, osobiste, komunalne > Utylizacja nieczystości
Usługi socjalne, osobiste, komunalne > Odpady
 

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5853698
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm.umk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych. Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz: a) nieczystości stałych z pojemników będących własnością Wykonawcy, ustawionych na terenie nieruchomości Zamawiającego b) nieczystości segregowanych z pojemników będących własnością Wykonawcy, ustawionych na terenie nieruchomości Zamawiającego c) zużytych baterii, (tj. baterii i akumulatorów łącznie z bateriami i akumulatorami określonymi kodem 16 06 04 i 16 06 05 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie o tych kodach) d) liści oraz trawy z posesji, w workach o pojemności 120 l - w przewidywanej ilości 2000 sztuk, z miejsc i w terminach zgłaszanych telefonicznie przez pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego CM Zamawiającego, e) środków trwałych i nietrwałych wykonanych z tworzyw sztucznych, sprzętu komputerowego, zużytych tuszy i tonerów, świetlówek oraz zużytych urządzeń zawierających freon HCFC, HFC - w przewidywanej ilości 5000,00 kg, z miejsc i w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego, f) niszczenie druków ścisłego zarachowania - w przewidywanej ilości 2000 kg, w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego, g) niszczenie druków archiwalnych - w przewidywanej ilości 1000 kg, w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis wraz z wykazem zawarty jest w SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 , 90511300-5 , 90511400-6 , 90512000-9 , 90514000-3 , 90533000-2 , 90400000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca posiada aktualne zezwolenia na usuwanie odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do siwz. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejsze dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Na podstawie art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 2-3 części III siwz powyżej według kryterium spełnia/nie spełnia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. 3. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. O zmianie lub rozwiązaniu umowy decydować będzie zgodna wola obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm.umk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego j.w. pokój nr 71
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-14, godzina: 08:00:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 15, Budynek F, pok. 56, II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^