Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podopiecznym GCPRiPS

Termin składania ofert: 25.10.2011, 14:30
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
Data publikacji: 06.10.2011
Branża: Usługi - hotelarstwo > Hotelarskie
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 321916
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7339260
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podopiecznym GCPRiPS
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla osób uprawnionych na podstawie decyzji Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Wykonawca musi dysponować lokalem przeznaczonym na stołówkę, zlokalizowanym na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Preferowani będą wykonawcy dysponujący stołówką na obszarze wyznaczonym przez ulice: Sikorskiego, Obotrycka, Warszawska, Chrobrego, Jagiełły, Wybickiego Dworcowa. Stołówka powinna posiadać co najmniej 50 miejsc siedzących, przeznaczonych do spożycia posiłku. Przewidywana dzienna ilość wydawanych posiłków - około 125. Wydawanie posiłków następować będzie w stołówce wykonawcy, codziennie w godzinach: -co najmniej od godziny 12.00 do godziny 15.00 - od poniedziałku do piątku, -co najmniej od godziny 11.30 do godziny 13.00 - w soboty, niedziele i dni świąteczne. Posiłki składać się winny z: -gorącej zupy w ilości 750 g, o zawartości: 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów i 15% białka, -chleba w ilości 200 g. Zamawiający poda wykonawcy ilość posiłków do przygotowania na każdy dzień tygodnia wraz z listą osób uprawnionych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości do 15% zamówienia podstawowego, o ile zajdzie taka konieczność. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i będą dotyczyły przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9 , 55321000-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego część III specyfikacji, 2) oświadczenie o dysponowaniu lokalem z przeznaczeniem na stołówkę, z podaniem jego lokalizacji oraz ilości miejsc siedzących ( na Formularzu oferty), 3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 4) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 70
2 - warunki wydawania posiłków - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gcprips.bip.gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 14:30:00, miejsce: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42, sekretariat (pokój 226)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^