Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3697400
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i adaptacja budynku Biura Powiatowego ARiMR w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 18 z podziałem na zadania
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i adaptacji budynku Biura Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z podziałem na zadania: ZADANIE I: MONTAŻ PIECA GAZOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNEJ SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZENIA KOTŁOWNI (ADAPTACJA). W zakres robót wchodzić będą przede wszystkim: - wykopy ręczne pod przyłącze gazowe; - roboty izolacyjne; - roboty instalacyjne gazowe. Szczegółowy zakres wykonywanych prac zawarty jest w poz. od 1.d1. do 29.d3 Przedmiaru robót. ZADANIE II: OGÓLNY REMONT BUDYNKU POLEGAJĄCY M.IN. NA TYNKOWANIU, OKŁADZENIU ŚCIAN PŁYTKAMI, ROBOTACH MALARSKICH I ODGRZYBIENIOWYCH. W zakres robót wchodzić będą przede wszystkim: - tynkowanie; - okładziny ścian płytkami; - roboty malarskie; - malowanie elementów stalowych; - roboty odgrzybieniowe. Szczegółowy zakres wykonywanych prac zawarty jest w poz. 30.d4. do 50.d8 Przedmiaru robót. Budynek w trakcie remontu i adaptacji będzie czynny. Z uwagi na obecność ludzi Wykonawca musi przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić dostęp do budynku oraz swobodną i bezpieczną komunikację dla pracowników i interesantów. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac oraz oznakowania go w sposób nie budzący wątpliwości. Ogólny remont budynku nie wymaga pozwolenia na budowę (Zadanie II). W celu realizacji Zadania I tj. wykonania wewnętrznej sieci gazowej Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę we własnym zakresie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja opracowana przez STRUCTURAL - STATICA Budownictwo, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakusa 6/10, 53-319 Wrocław, w skład której wchodzą: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB; 2) Przedmiar robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie wspomnianej dokumentacji. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie SIWZ, udostępnionej dokumentacji oraz wizji przeprowadzonej na terenie inwestycji. Zamawiający udostępni Wykonawcom zasilenie placu budowy w wodę i energię elektryczną. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: a)sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust 3 oraz art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egzemplarz planu bioz należy przekazać Zamawiającemu; b)Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do stosownego urzędu oraz przesłanie do wiadomości Zamawiającego; c) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a)opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze); b)organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy; c)budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy;d) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich; e) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy; f) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac; g)prowadzenie robót w sposób bezpieczny; h) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów; i) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów; j) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; k)przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach; l)demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały odpowiadające wymogom dokumentacji, a ponadto: a)oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; b)znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; c)dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami; d)oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; e)wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy; Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia takiej zmiany obciąża Wykonawcę. Zamawiający sprawuje bezpośrednio nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami; Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy - są własnością Wykonawcy. Kalkulując cenę ofertową należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy; Wykonawca ma obowiązek utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: a)oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane; b) informację zawierającą dane umieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy, który zostanie mu dostarczony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia jakichkolwiek elementów budynku lub zagospodarowania terenu wokół budynku przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego wszelkich elementów budynku lub zagospodarowania terenu wokół budynku uszkodzonych przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku podczas prowadzonych prac, szczególnie w rejonach wspólnej komunikacji pracowników Wykonawcy oraz pracowników i interesantów Zamawiającego. Codziennie po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkód i awarii spowodowanych prowadzonymi pracami, a uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót szczególnie uciążliwych (głośnych) po godzinie 15:30. W szczególnych przypadkach prowadzenie takich prac jest możliwe po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku potrzeby ustawienia rusztowań Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowej i skutecznej ochrony budynku Zamawiającego w godzinach prowadzenia prac i poza tymi godzinami. Koszty ewentualnej ochrony fizycznej budynku obciążą Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. Na zrealizowany przez Wykonawcę cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji oraz zabezpieczy Zamawiającego z tytułu rękojmi na okres 36 miesięcy. Warunki udzielenia gwarancji i rękojmi zawarty jest w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania robót budowlanych do minimalnej wysokości wartości realizowanej umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 , 45442100-8 , 45442110-1 , 45442300-0 , 45410000-4 , 45432210-9 , 45333000-0 , 45320000-6 , 45112500-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 Nr 109, poz. 1158, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny, Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 66 1130 1033 0000 3160 0020 0019. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego przetargu wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem na Załączniku nr 9 zawartym w SIWZ (bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą - art. 85 ustawy Pzp). Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.Wykonawca, który w określonym terminie nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub posiadającymi uprawnieniami budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi n/w specjalności, uzyskanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy Prawo budowlane
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. -jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 2)wykaz robót budowlanych; 3)dowód wniesienia wadium; 4)pełnomocnictwo do podpisywania oferty i zawarcia umowy - przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru; -pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony mogą dokonywać zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy: - na skutek wejścia w życie zmian legislacyjnych którekolwiek z postanowień umowy na stanie się prawnie nieskuteczne, trwale niewykonalne lub umowa będzie zawierała lukę w uregulowaniu; -wystąpienia przeszkód formalnych bądź faktycznych w ustaleniu bądź zmianie statusu prawnego nieruchomości; -wystąpi okoliczność o której mowa w § 7 ust 2 i/lub 3 projektu umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław, I piętro, sekretariat, w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-20, godzina: 10:00:00, miejsce: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław, I piętro, sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: MONTAŻ PIECA GAZOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNEJ SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZENIA KOTŁOWNI (ADAPTACJA).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót wchodzić będą przede wszystkim: 1) wykopy ręczne pod przyłącze gazowe; 2) roboty izolacyjne; 3) roboty instalacyjne gazowe. Szczegółowy zakres wykonywanych prac zawarty jest w poz. od 1.d1. do 29.d3 Przedmiaru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0, 45320000-6, 45112500-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OGÓLNY REMONT BUDYNKU POLEGAJĄCY M.IN. NA TYNKOWANIU, OKŁADZENIU ŚCIAN PŁYTKAMI, ROBOTACH MALARSKICH I ODGRZYBIENIOWYCH
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót wchodzić będą przede wszystkim: 1) tynkowanie; 2) okładziny ścian płytkami; 3) roboty malarskie; 4) malowanie elementów stalowych; 5) roboty odgrzybieniowe. Szczegółowy zakres wykonywanych prac zawarty jest w poz. 30.d4. do 50.d8 Przedmiaru robót
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8, 45442110-1, 45442300-0, 45410000-4, 45432210-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^