Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344 do km 28+583

Termin składania ofert: 31.01.2014, 08:50
Lokalizacja: Opole (woj. opolskie)
Data publikacji: 15.01.2014
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 8789
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, tel. 77 44-14-069 (70)
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344 do km 28+583
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344 do km 28+583 Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 na odcinku w km 16 + 344,00 ÷ 28 + 583 - dotyczy następujących odcinków drogi : I. odcinek od km 16+344 do km 16+931, długość: 587m II. odcinek od km 17+410 do km 18+055, długość: 645m III. odcinek od km 18+275 do km 18+533, długość: 258m IV. odcinek od km 18+831 do km 19+604, długość: 772m V. odcinek od km 23+083 do km 28+583, długość: 5500m i obejmuje m.in. następujący asortyment robót: - roboty drogowe.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. ( 50 % )
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 98.000 PLN ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w formie: - w pieniądzu (przelewem - z konta na konto), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (poręczenie pieniężne), - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem: Wadium na przetarg: /Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344,00 do km 28 + 583 a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądza (wg pkt.2 powyżej) należy załączyć do oferty w oryginale.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie były wykonywane (zakończone) co najmniej: ==> jedno zadanie ( robotę) w zakresie dróg o wartości tego zadania wynoszącej min. 2.000.000,00 zł zawierające ( to zadanie ) wykonanie m.in.: - nawierzchnię asfaltobetonową w ilości min. 9500 m
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami, wymaganymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), w tym co najmniej: - koparka samojezdna - 1 szt. - samochód samowyładowczy - 2 szt. - piła do cięcia asfaltu - 1 szt. - płyta do zagęszczania - 1 szt. - spycharka - 1 szt. - układarka do mas bitumicznych - 1 szt. - walce do mas bitumicznych - 2 szt.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby spełniające w/w wymagania, w tym co najmniej: - kierownik budowy - min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym i robót drogowych stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł; UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy: - dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ): 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia, zawierające okres udziału i zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wykaz narzędzi i urządzeń technicznych , które ten podmiot udostępnia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w następujących przypadkach : a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b. zmianie uległa wysokość stawki VAT c. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, d. wystąpiły zmiany nazwy, adresu, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: z podanej strony internetowej i/lub w sidzibie Zamawiającego po zlożeniu zapotrzebowania. Koszt dokumentacji - 85 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2014-01-31, godzina: 08:50:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, p. 208.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^