Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Miasta Radomska

Termin składania ofert: 03.02.2014, 09:00
Lokalizacja: Radomsko (woj. łódzkie)
Data publikacji: 24.01.2014
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 28780
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miasto Radomsko
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6854571
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Miasta Radomska
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Miasta Radomsko Część nr 1 - ZADANIE 1: Wykonanie podziałów działek niezbędnych przy inwestycjach liniowych. Zadanie obejmuje wykonanie podziałów działek niezbędnych przy inwestycjach liniowych realizowanych przez Urząd Miasta Radomsko, takich jak: poszerzenie lub wydzielenie pasów drogowych ulic, wydzielenie gruntów pod sieci uzbrojenia terenu, rowy melioracyjne. Za podziały o charakterze liniowym należy rozumieć takie podziały, które dotyczą co najmniej dwóch sąsiednich działek ewidencyjnych. Podział pojedynczej działki z przeznaczeniem na poszerzenie lub wydzielenie pasów drogowych, wydzielenie gruntów pod sieci uzbrojenia terenu, rowy melioracyjne, nie stanowi podziału liniowego w rozumieniu niniejszego zamówienia. Wykonawca, w ramach ZADANIA 1 winien dostarczyć Zamawiającemu : - wstępny projekt podziału wykonany zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. - badania ksiąg wieczystych, kopie niezbędnych dokumentów prawnych; - protokół z przyjęcia granic nieruchomości, o ile jest on wymagany przepisami prawa; - komplet map (5 sztuk) w skali 1 : 500 zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, będących podstawą do wydania decyzji zatwierdzających wykonywany podział (dopuszcza się wykonanie map w innej skali, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym ). Wstępny projekt podziału i mapa z projektem podziału musi zawierać elementy wymienione odpowiednio w § 3, § 4, § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663) Maksymalna ilość usług zleconych w ramach zadania 1 wynosi 10 jednostkowych zleceń obejmujących: maksymalnie 10 podziałów pierwszych działek na dwie działki i maksymalnie 150 następnych nowo powstałych działek w wyniku tych podziałów. Część nr 2 -ZADANIE 2 : Wykonywanie podziałów działek niebędących podziałami o charakterze liniowym. Wykonawca, w ramach ZADANIA 2 winien dostarczyć Zamawiającemu: - wstępny projekt podziału wykonany zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego; - badanie księgi wieczystej, kopie niezbędnych dokumentów prawnych; - protokół z przyjęcia granic nieruchomości, o ile jest on wymagany przepisami prawa; - komplet map ( 3 sztuki ) w skali 1 : 500 zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, będących podstawą do wydania decyzji zatwierdzającej wykonywany podział (dopuszcza się wykonanie map w innej skali, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym ) Wstępny projekt podziału i mapa z projektem podziału musi zawierać elementy wymienione odpowiednio w § 3, § 4, § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U.z 2004r. Nr 268, poz. 2663) Maksymalna ilość usług zleconych w ramach Zadania 2 wynosi 30 jednostkowych zleceń obejmujących: maksymalnie 30 podziałów działek ewidencyjnych na dwie działki i maksymalnie 30 następnych nowo powstałych działek w wyniku tych podziałów . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu usług zleconych w każdym z podanych zadań. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości usług, niż tych, które zostały określone w przedmiocie zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca w przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia, dysponował jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia zawodowe
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentu lub dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe informacje określone w lit. a)-d) mogą być zawarte np. w pisemnym zobowiązaniu innego podmiotu. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak np. wiedza i doświadczenia), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie np. w treści zobowiązania innego podmiotu. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w pkt. 6.1.3 SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy: 1) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ, albo 2) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy - dodatku nr 5 stanowiącym integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Radomska Biuro Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2014-02-03, godzina: 09:00:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta -Biuro Podawcze w Urzędzie Miasta Radomska - parter budynku, 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^