Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Konserwacja Kanału Kuzie na terenie pow. Łomża, woj. podlaskie

Termin składania ofert: 24.10.2011, 10:45
Lokalizacja: Białystok (woj. podlaskie)
Data publikacji: 07.10.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 324748
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Handlowa 6/108, 15-399 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7481200
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Kanału Kuzie na terenie pow. Łomża, woj. podlaskie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn.: Konserwacja Kanału Kuzie na terenie pow. Łomża, woj. podlaskie, obejmującego: - konserwację bieżącą w km 0+850-9+000, 11+100-14+350 gm. Zbójna - 11 400 m; - konserwację gruntowną w km 0+950÷3+300, 9+000÷11+100, 14+350÷17+150, gm. Zbójna - 7 250 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności wodno-melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej, przynależnej do Izby Inżynierów Budownictwa. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, a w przypadku nie dysponowania takimi osobami także na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)Wypełnione zobowiązanie ofertowe - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b)Kosztorys ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. c)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ - jeśli dotyczy. d)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6, pokój 108.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:45:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, pokój Nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^