Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 38972
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 280-21-44
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs dla osób bezrobotnych: Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz uprawnienia do wymiany butli gazowych dla 12 osób bezrobotnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs dla osób bezrobotnych: Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz uprawnienia do wymiany butli gazowych dla 12 osób bezrobotnych
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm., co Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę; zezwolenie zaświadczenie do prowadzenia przez Wykonawcę szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wystawione przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki, co Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
doświadczenie w zorganizowaniu co najmniej 3 szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem zakresu przedmiotowego szkoleń, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie poświadczeniereferencje, co Zamawiający oceni na podstawie przedstawionych dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
bazą, którą Zamawiający oceni na podstawie wykazów, oświadczenia i opisu przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z rozdz. V pkt 2c, pkt 2d, pkt 2e: Szkolenie musi zostać zorganizowane na terenie miasta Rypina; Poza tym pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą: być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż; miejsce prowadzenia zajęć praktycznych musi być odpowiednie w odniesieniu do panujących warunków atmosferycznych; być wyposażone w odpowiednie narzędzia, urządzenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; w procesie szkolenia praktycznego należy stosować co najmniej dwa rodzaje wózków, w tym jezdniowy wózek podnośnikowy. Wykonawca musi zapewnić do realizacji szkolenia co najmniej jezdniowy wózek podnośnikowy oraz w związku z realizacją modułu dotyczącego wymiany butli gazowej wózek jezdniowy z napędem gazowym; posiadać zaplecze socjalne w każdym dniu szkolenia zapewniony serwis kawowy: kawa, herbata, drożdżówki itp. oraz woda mineralna i sanitarne. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego. Wykonawca uczestnikom przedmiotowego szkolenia musi zapewnić: warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej w trakcie trwania szkolenia; każdemu z uczestników swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych: praktyczną naukę jazdy należy prowadzić w grupach do 3 osób; czas szkolenia dla grupy do 3 osób można liczyć jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie niejeżdżące wózkiem obserwują wykonywane manewry odnotowując popełnione błędy; praktyczna nauka jazdy na wózkach nie może przekraczać trzech godzin w ciągu dnia dla jednego uczestnika; w ramach kosztu szkolenia, wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe i środki dydaktyczne dla każdego uczestnika szkolenia oraz materiały piśmiennicze: długopisy, zeszyty itp.;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi powierzyć realizację szkolenia wykładowcom posiadającym: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe oraz doświadczenie w prowadzeniu min. 1 szkolenia związanego z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz imienny certyfikat w zakresie metodyki prowadzenia nauki jazdy i teorii na kursach dla kierowców wózków jezdniowych wydany przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego. Osoba wskazana do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych powinna dodatkowo posiadać: zaświadczenie imienne w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wydane przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie podlega ocenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 50
2 - doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - 20
3 - kwalifikacje kadry dydaktycznej - 15
4 - baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne - 10
5 - program szkolenia - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana warunków umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego, jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. z przyczyn losowych i mogą dotyczyć następujących przypadkówzmiany wykładowców kwalifikacje nowych wykładowców muszą być równoważne lub wyższe od poprzednich i w ocenie kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej, proponowani wykładowcy muszą uzyskać tą samą lub wyższą ilość punktów, zmiany miejsca szkolenia nowe miejsce szkolenia musi spełniać takie same warunki jak poprzednie i w ocenie kryterium baza lokalowa i wyposażenie techniczno-dydaktyczne musi uzyskać tą samą lub wyższą ilość punktów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pup.rypin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14 87-500 Rypin
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2014-02-17, godzina: 10:00:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14 87-500 Rypin pokój nr 4 sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kurs realizowany w ramach projektu pn. Razem po etat Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^