Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 23587
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. 3-go Maja 11, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2666297, 2664476
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzedaż wraz z transportem materiałów do oznakowania poziomego jezdni: farby akrylowej rozpuszczalnikowej kolor biały i czarny, mikrokul szklanych retrorefleksyjnych, rozcieńczalnika farby j.w. do mycia malowarek .
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostwa: farbay akrylowej rozpuszczalnikowej białej i czarnej do oznakowania poziomego jezdni dróg miejskich nadająca się do nakładania ręcznego i mechanicznego wszystkimi typami malowarek pneumatycznych i hydrodynamicznych wraz z zastosowaniem mikrokul szklanych powinna spełniać wymagania zawarte w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach, stanowiących Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie j.w. Dz. U. nr 220-2003, poz.2181, pkt 1.3. z późn. zmianami. W związku z powyższym oferowana farba powinna spełniać minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg oraz współrzędne chromatyczności x,y dla stałego oznakowania poziomego dróg i posiadać Deklarację Zgodności w języku polskim, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności -Dz. U. Z 2002 R. Nr 166 Poz. 1360 Z Późn. Zm. Mikrokule szklane o następujacych właściwościach :nadają się do farby akrylowej rozpuszczalnikowej do oznakowania poziomego jezdni nadającej się do nakładania ręcznego i mechanicznego wszystkimi typami malowarek pneumatycznych i hydrodynamicznych. Granulacja od 100um do 600um.Zużycie mikrokul szklanych retrorefleksyjnych 260-300g-m2.Mikrokule wraz z farbą powinny dawać powłoki dobrze przyczepne do podłoża, bez spękań, o wysokiej odporności na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.Mikrokulki powinny charakteryzować się doskonałym działaniem retrorefleksyjnym, powinny dawać bardzo dobrą widoczność oznakowań w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych.Ze względu na swą doskonałą przyczepność do farby, powłoki powinny utrzymywać bardzo dobrą trwałość i odblaskowość w czasie eksploatacji. Rozcieńczalnik o właściwościach:nadaje się do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb.Rozcieńczalnik winien być cieczą klarowną, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych i wody. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca dostarczy zamówienie na własny koszt do bazy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22-I. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Warunkiem przystąpienia do niniejszego przetargu jest możliwość realizacji obu części zamówienia. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. Wykonawca zobowiąże się dostarczać każdorazowo przedmiot zamówienia na własny koszt , dlatego w cenę materiału należy wkalkulować koszt transportu. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Dostawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 3 dni od zamówienia faxem od zamawiającego. Zgodnie z prawem opcji, Zamawiający gwarantuje zakup 50 procent oszacowanej maksymalnej wartości wyrobów. Dostawa ponad gwarantowany próg, zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz dysponowania przez niego stosownymi środkami na podstawie budżetu miasta, przy czym nie zakupione przez Zamawiającego wyroby ponad gwarantowaną ilość nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o rozszerzeniu zamówienia w okresie trwania umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44832000-1 , 44811000-8 , 34922110-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia-nie spełnia, poprzez szczegółową analizę treści oferty, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia-nie spełnia, poprzez szczegółową analizę treści oferty, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia-nie spełnia, poprzez szczegółową analizę treści oferty, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia-nie spełnia, poprzez szczegółową analizę treści oferty, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia-nie spełnia, poprzez szczegółową analizę treści oferty, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I biurowiec, I pietro , pok. 13
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2014-02-14, godzina: 12:45:00, miejsce: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I biurowiec, I pietro , pok. 20 - sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^