Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:









 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 265763
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 7497300
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krus.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa paliwa Pb95 i LPG do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i placówek terenowych KRUS z terenu województwa podlaskiego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bezgotówkowa dostawa paliwa Pb95 i LPG do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i Placówek Terenowych KRUS w Bielsku Podlaskim, Dąbrowie Białostockiej, Hajnówce, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce, Augustowie, Suwałkach, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie, Łomży, Grajewie. 2. Przewidywana wielkość zamówienia: 1) sukcesywne tankowanie paliwa w ilościach detalicznych w łącznej szacunkowej ilości: - Pb 95 - 57.000,00 litrów, - LPG - 2.300,00 litrów. Ww. wielkości zostały oszacowane na podstawie zużycia paliw w poprzednim roku. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w podanych wielkościach. Dostawa będzie realizowana w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 2) Liczba samochodów objęta zamówieniem: - 16 samochodów na Pb 95, - 1 samochód na LPG. 3. Tankowanie zbiorników samochodów dokonywane będzie bezgotówkowo, przy użyciu kart tankowania wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Karty tankowania muszą być zabezpieczone kodem PIN. Opłata za wydanie kart będzie naliczana wg stawek taryfikatora obowiązującego u Wykonawcy w dniu ich wydania. 4. Bezgotówkowe tankowanie paliwa Pb 95 za pomocą wystawionych przez Wykonawcę kart tankowania będzie możliwe na co najmniej jednej stacji paliw w granicach administracyjnych miast: Białystok, Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka, Augustów, Suwałki, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Kolno, Łomża, Grajewo oraz w miastach wojewódzkich na terenie kraju. 5. Bezgotówkowe tankowanie paliwa LPG za pomocą ww. kart będzie możliwe na co najmniej jednej stacji paliw na terenie miasta Mońki oraz w miastach wojewódzkich na terenie kraju. 6. Stacje, o których mowa w pkt 4 i 5, będą dostępne we wszystkie dni roku przynajmniej w godzinach 7-17. 7. Jakość sprzedawanego w nich paliwa musi spełniać polskie normy zgodne z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4 , 09133000-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, tj. paliwami ciekłymi i gazami skroplonymi (LPG),o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu dołączonym do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu dołączonym do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu dołączonym do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie informacji zawartej w oświadczeniu dołączonym do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    Wykaz stacji paliw, na których można dokonywać bezgotówkowego tankowania paliwa Pb 95 i LPG za pomocą wystawionych przez Wykonawcę kart tankowania (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w cz. III pkt 4 i 5 SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu tj. czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z pieczątka imienną). 2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 3) W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców, wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 4) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.
1 - Cena - 20
2 - Wysokość stałego opustu w % do ceny 1 litra paliwa - 80
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, pok. 404
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 12:00:00, miejsce: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, kancelaria Oddziału na parterze budynku
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^