Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 265947
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Powiat Świdnicki
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdnicki, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 4687101
Adres strony internetowej zamawiającego: http://swidniksp.bip.e-zeto.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa wydzielonych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach postępowania scaleniowego, obiekt Wierzchowiska II, gmina Piaski - etap I
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) b) dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 do SIWZ) c) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Niniejsze zamówienie stanowi I etap przedsięwzięcia, w ramach którego wykonać należy wyłącznie prace przygotowawcze wyszczególnione w stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ przedmiarze robót, polegające w szczególności na likwidacji starych dróg rolniczych zgarniarką, karczowaniu krzaków rzadkich, wywożeniu krzaków, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu krzaków. 3. Zamówienie nie obejmuje wyrównania dróg równiarką, utwardzenia dróg, budowy zjazdów utwardzonych oraz przepustów, które przewidziane zostały do wykonania w ramach II etapu. 4. Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym przetargu zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112320-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: a) działania siły wyższej b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających bądź znacznie utrudniających prowadzenie prac w terenie, c) wstrzymania prac z przyczyn leżących po stronie zamawiającego d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w terenie lub wykonywania innych czynności objętych przedmiotem zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://swidniksp.bip.e-zeto.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Świdniku (pokój 25), ul.Niepodległości 13, 21-047 Świdnik
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 09:00:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Świdniku (Kancelaria Ogólna), ul.Niepodległości 13, 21-047 Świdnik
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, tytuł operacji: Scalanie gruntów obrębu Wierzchowiska Drugie, gmina Piaski, powiat świdnicki
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

^ na początek ^