Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Roboty budowlane w budynkach nr 107, 108, 260, 261 Ustka Lędowo.

Termin składania ofert: 25.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Gdynia (woj. pomorskie)
Data publikacji: 10.10.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 327168
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzigdynia.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynkach nr 107, 108, 260, 261 Ustka Lędowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane w budynkach nr 107, 108, 260, 261 Ustka Lędowo. Część I zamówienia: - budynek nr 107 i 108 JW 4220 Ustka Lędowo- przystosowanie budynków do tymczasowego stacjonowania pojazdów. Część II zamówienia: - budynek nr 260 i 261 JW 4220 Ustka Lędowo - roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej, montażu ścianek działowych (dostosowanie obiektów do wymogów ppoż.).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7 , 45421100-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium na całość zamówienia w wysokości 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100), I część zamówienia - 4.500,00 zł, II część zamówienia - 3.300,00 zł należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert, tj. do dnia 25.10.2011 r. do godz. 10:00. 2. Wadium można wnieść w formie: a) pieniężnej, b)poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacić na konto: NBO O/O Gdańsk nr konta 05 1010 1140 0172 6813 9120 0000 z dopiskiem: wadium na roboty budowlane w budynkach nr 107, 108, 260, 261 Ustka Lędowo. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna to wówczas należy je złożyć w siedzibie RZI w Gdyni u Pani Anety Roźniakowskiej, pok. 404, IV piętro, a kserokopię załączyć do oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia określonego niniejszej Specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymienione w pkt. V.1, b) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą sprawującą samodzielną funkcję techniczną na budowie w branży budowlanej, c) Wykonawca posiada na rachunku bankowym, kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł lub zdolność kredytowa, d) Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie rzeczowym i wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. 2) Nie podlegania wykluczeniu z postępowania: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty: a) Dokument wymieniony w pkt. V.3, b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 Ustawy wymienione w pkt. V.2, 2. Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w Rozdz. V metodą spełnia/nie spełnia. V. Dokumenty, jakie należy załączyć do składanej oferty. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określanych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, minimum dwóch robót o podobnym charakterze i wartości 100 tys. zł (każde zamówienie) oraz załączeniem referencji, że roboty zostały wykonane należycie, 5. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, IV piętro, pok. Nr 406
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, II piętro, pok. Nr 203
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I częśc zamówienia
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane budyneku nr 107 i 108 JW 4220 Ustka Lędowo- przystosowanie budynków do tymczasowego stacjonowania pojazdów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45262522-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II częśc zamówienia
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: roboty budowlane w budynkach nr 260 i 261 JW 4220 Ustka Lędowo - roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej, montażu ścianek działowych (dostosowanie obiektów do wymogów ppoż.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45421100-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^