Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2011-2013

Termin składania ofert: 28.11.2011, 10:00
Lokalizacja: Platerówka (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 10.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 327334
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater, Platerówka 213, 59-816 Platerówka, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 722 16 93
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkolaplaterowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2011-2013
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z tankowaniem do zbiorników kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce w sezonie grzewczym 2011-2013. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego w kotłowni znajdują się trzy zbiorniki o pojemności 2.200 litrów każdy , w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamówionego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 78 000 litrów ilość szacunkowa, nie może w przyszłości stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń potencjalnego Dostawcy, o parametrach: wartość opałowa nie niższa niż 42,6 Mj /kg zawartość siarki - nie więcej niż 0,20% m/m, zawartość wody - nie więcej niż 200mg/kg gęstość w temperaturze 150C - nie wyższa niż 0,860g/ml, temperatura zapłonu - nie niższa niż 560 C. olej opałowy musi spełniać warunki Polskiej Normy PN - C- 96024:2001. Potwierdzeniem zachowania niniejszych parametrów będą aktualne certyfikaty wystawione przez koncerny naftowe lub przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem i obrotem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów naftowych. Wymagania stawiane wykonawcy: transport i rozładunek na koszt dostawcy, dostawy paliwa będą sukcesywne - w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia faksem przez zamawiającego - w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 13:30, każda dostawa oleju opałowego musi być potwierdzona atestem jakościowym paliwa, czas realizacji dostawy max do 24 godz. tj. od momentu zgłoszenia zamówienia faksem, do momentu realizacji zamówienia, czyli dostawy paliwa do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego. Olej opałowy musi być dostarczany po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz z dokumentem potwierdzającym jakość oleju, wystawionym przez producenta, sporządzonym w języku polskim (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie na język polski); dokument ten może pochodzić od (być przekazanym przez) dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego albo osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą oleju opałowego. Sposób dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, zapewniany przez Wykonawcę, w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami: transport drogowy, wraz z za- i wyładunkiem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia powinni złożyć oświadczenie o treści: Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonej działalności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, legitymujemy się aktualnym (odpowiednio) wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej; Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia(personel wykonawcy wg załącznika Nr 3). Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie zachodzą okoliczności, wymienione w art. 24 Pzp stanowiące podstawę do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie o których mowa wyżej, wg załącznika nr 3 do SIWZ, należy złożyć wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wymaga
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz wg załącznika nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wg załącznika nr 2 Cennik producenta z oficjalnej strony internetowej
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaplaterowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce,59-813 Platerówka 213,
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-28, godzina: 10:00:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce,59-813 Platerówka 213,
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^