Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 327538
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5351240
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kwpsp-lublin.netbip.pl, www.straz.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa serwerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, (nr sprawy WL-2370/54/11)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Serwer do pracy w środowisku wirtualnym (Serwer IBM x3650 M3 (7945-K7G) wyposażony w: 2 procesory Xeon E5620, 32GB pamięci operacyjnej RAM, 3 dyski po 146GB SAS, 2 dyski po 1TB SATA, 2 zasilacze 675W, objęty 3-letnią gwarancją, świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji następnego dnia roboczego; usługa realizowana przez producenta sprzętu) i komponenty do rozbudowy aktualnie użytkowanych serwerów (Rozbudowa serwera x3250 M3 (4252-62G) - 2 szt. 4GB DDR3-1333 (49Y3757); Rozbudowa serwera x3650 M3 (7945-B2G) -Procesor Intel Xeon E5507 (49Y3740), 3 szt. 8GB DDR3-1333 (49Y4747), 2 dyski po 600GB SAS 10K (49Y2078)) 2.Dysk sieciowy QNAP TS-EC879U-RP lub -równoważny-, wyposażony w 8 dysków twardych o pojemności minimum 2TB SATA III, min. 64MB cache, 7200rpm. 3.Dysk sieciowy QNAP TS-412U lub -równoważny-, wyposażony w 4 dyski twarde o pojemności minimum 2TB SATA II, min. 64MB cache. 4.Przełącznik sieciowy Cisco WS-C3560G-24TS-S lub -równoważny-, zgodny z posiadaną przez KW PSP w Lublinie infrastrukturą sieciową i oprogramowaniem do zarządzania siecią firmy Cisco. 5.System do wirtualizacji - Vmware vSphere 5 Essentials Plus Kit dla 3 hostów (VS5-ESP-BUN-C) wraz z rocznym wsparciem. 6.System operacyjny zainstalowany w środowisku wirtualnym - Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard - wraz z 50 licencjami CAL. 7.Oprogramowanie DameWarte NTUtilities w najnowszej wersji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72265000-0 , 48821000-9 , 48700000-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 90 000 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu sporządzenia oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu i oprogramowania
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwpsp-lublin.netbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7 20-012 Lublin p.210
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-18, godzina: 09:00:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7 20-012 Lublin Sekretariat (I piętro)
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^