Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 327610
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8319194/95
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zus.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie UPS-a o mocy 60 kVA w Inspektoracie Pruszków
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie UPS-a o mocy 60 kVA w Inspektoracie Pruszków. 1. Jako pełne wykonanie dostawy rozumie się między innymi: a) dostawę, instalację i uruchomienie UPS-a o mocy 60 kVA, b) dostawę pełnej dokumentacji technicznej, w tym instrukcji obsługi UPS-a, c) dostawę oprogramowania wspomagającego, d) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, e) wykonanie w okresie gwarancji bezpłatnych napraw i okresowych przeglądów technicznych -1 raz w roku.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532000-3 , 31682530-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 400, 00 (słownie: jeden tysiąc czterysta, 00/100 złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie to wynikało z oświadczenia o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie to wynikało z oświadczenia o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie to wynikało z oświadczenia o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie to wynikało z oświadczenia o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli będzie to wynikało z oświadczenia o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej i zmiany zakresu robót z powodu okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy. Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w pkt. 5, mogą być w szczególności: 1. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią; niemożliwe wcześniej do przewidzenia 2. braki w dokumentacji projektowej, za co nie można przypisać winy Wykonawcy; 3. przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczeniem sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy; 4. konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w projekcie; 5. wystąpi konieczność robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Ppz; 6. wykonawca zaproponuje zmiany, które mogą obniżyć koszt wykonania zamówienia lub których konieczności wprowadzenia pojawiła się w trakcie realizacji zamówienia; 7. wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych rozumianych jako roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzają jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy. Przez roboty zamienne należy również rozumieć rozwiązania zamienne, o których mowa w art. 20 ust. l pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, póz. 1623 z późn. zm.), 8. z ograniczeń i uwarunkowań wewnętrznych, które miały wpływa na wykonanie zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8 (wejście od ul. Senatorskiej 10) pok. 104
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-20, godzina: 09:30:00, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8 (wejście od ul. Senatorskiej 10) pok. 104
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^