Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

Termin składania ofert: 20.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Wałbrzych (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 11.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 266627
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 88-66-500
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz udostępnieniu sali szkoleniowej, w związku z organizowanym szkoleniem dla kadry EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędy Pracy oraz pośredników pracy, którzy realizują zadania EURES w Powiatowych Urzędach Pracy z województwa dolnośląskiego. Zamówienie polega na wyłonieniu jednostki, która zapewni ok. 50- osobowej grupie: - usługę udzielenia 1 noclegu w pokojach 2-osobowych dla ok. 50 uczestników, w tym dla min. 10 osób noclegu w pokojach jednoosobowych. - usługę gastronomiczną w postaci 3 przerw kawowych, 2 obiadów, 1 śniadania i 1 kolacji, - usługę wynajęcia sali szkoleniowej z nagłośnieniem (2 dni)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, na zasadach wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55000000-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 2 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie złożonych w tym zakresie dokumentów z zastosowaniem metody spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa/upoważnienia; w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tylko w sytuacjach podpisania oferty przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, inne niż to wynika z dokumentów załączonych przez Wykonawcę, lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XV pkt. 2.1). 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia Wrocław ul. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław Pokój nr 316 na III piętrze
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-20, godzina: 10:00:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia Wrocław ul. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław Kancelaria , parter
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest finansowany z budżetu krajowego Eures na podstawie porozumienia Nr 1 /grant EURES/2011 zawartego pomiędzy MPiPS i Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^