Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach będących własnością Gminy Cegłow

Termin składania ofert: 19.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Cegłów (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 11.10.2011
Branża: Surowce, paliwa, oleje
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 330162
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Cegłów
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ceglow
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach będących własnością Gminy Cegłow
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa oleju w ilości 87 400,00l. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu Podciernie 182, 05-319 Cegłów 1 900,00 Szkoła Podstawowa w Wiciejowie Wiciejów 21, 05-319 Cegłów 23 000,00 Zespół Szkolny w Piasecznie Piaseczno 152, 05-319 Cegłów 10 000,00 Publiczne Przedszkole w Cegłowie ul. St. Rżysko 6, 05-319 Cegłów 6 500,00 Urząd Gminy w Cegłowie ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów 8 500,00 Ośrodek Zdrowia w Cegłowie pl. Anny Jagiellonki 13, 05-319 Cegłów 10 500,00 Zespół Szkolny w Cegłowie ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów 27 000,00
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp. do 20%.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7 000,00 PLN (siedem tysięcy)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną autocysterną zaopatrzoną w instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych zalegalizowaną przez właściwy Urząd Miar.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ceglow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Cegłow ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-19, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłow ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów pok. nr. 5
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^