Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Dostawa podrobów wołowych do Zakładu Karnego w Zarębie

Termin składania ofert: 20.10.2011, 08:00
Lokalizacja: Zaręba (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 12.10.2011
Branża: Spożywcza > Żywność > Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 331060
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zakład Karny w Zarębie
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Zarębie, ul. Leśna 4, 59-800 Zaręba, woj. dolnośląskie, tel. 075 7229370
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podrobów wołowych do Zakładu Karnego w Zarębie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podrobów wołowych w następujących ilościach: 1.Wątroba wołowa - 1280 kg 2.Flaki wołowe - 304 kg 3.Płuca wołowe - 216 kg w okresie od dnia 01 listopada 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, loco magazyn żywnościowy Zakładu Karnego w Zarębie na koszt Wykonawcy. Dostawy mają być realizowane partiami, po określeniu przez Zamawiającego wielkości dostawy, przy czym realizacja zamówienia musi nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na dana partię. Dostarczony towar musi być zgodny z Polską Normą.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty, formularz ofertowy i oświadczenia o których mowa w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie z wykorzystaniem formularza oceny ofert na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty, formularz ofertowy i oświadczenia o których mowa w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie z wykorzystaniem formularza oceny ofert na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty, formularz ofertowy i oświadczenia o których mowa w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie z wykorzystaniem formularza oceny ofert na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty, formularz ofertowy i oświadczenia o których mowa w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie z wykorzystaniem formularza oceny ofert na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane dokumenty, formularz ofertowy i oświadczenia o których mowa w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie z wykorzystaniem formularza oceny ofert na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenia wymienione w SWIZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w dziale kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Zarębie, ul. Leśna 4 tel: (075) 722 93 87 w godz. od 08:00 do 14:30
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-20, godzina: 08:00:00, miejsce: sekretariat Zakładu Karnego w Zarębie
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^