Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 330524
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grybów, Rynek 12, 33-330 Grybów, woj. małopolskie, tel. 018 4450140
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.grybow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I ZAINSTALOWANIE OKIEN Z PCV WRAZ Z DEMONTAŻEM OKIEN DREWNIANYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYBOWIE
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okien z PCV wraz z demontażem okien drewnianych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie. 3.2. W zakres zamówienia wchodzi: 3.2.1. demontaż 8 szt. okien drewnianych (demontaż skrzydeł okiennych, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie parapetów zewnętrznych), 3.2.2. dostawa i montaż 8 szt. okien z PCV, 3.2.3. zainstalowanie dostarczonych okien, 3.2.4. uzupełnienie szpalet - wykonanie spadków pod obróbki blacharskie (parapety), 3.2.5. wykonanie i zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej powlekanej, koloru brązowego, 3.2.6. wykonanie tynków uzupełniających, zwykłych (kat. III) na stykach murów z ościeżnicami, 3.2.7. uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami silikonem, 3.2.8. posprzątanie budynku i terenu wokół niego po wykonaniu przedmiotu umowy, 3.2.9. usunięcie i zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac (utylizacja odpadów jest obowiązkiem wykonawcy). 3.3. Szczegółowe informacje dotyczące dostarczanych okien oraz parapetów (ilość, wymiary, konstrukcja, sposób otwierania, itp.) zawiera załącznik do SIWZ. 3.4. Zaleca się wykonawcom szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4 , 45421112-2 , 45421132-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz Ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana taka nastąpi w przypadkach: a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych), b) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie jej wprowadzenia z powołaniem dowodów i faktów na jego poparcie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Grybowie Sekretariat ul. Szkolna 1 33-330 Grybów
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-27, godzina: 10:00:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Grybowie Sekretariat ul. Szkolna 1 33-330 Grybów
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^