Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 269151
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Burmistrz Miasta Mławy
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mławy, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6546441
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mlawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej Miasta Mława
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pt.: Wykonanie czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej Miasta Mława oraz sporządzenie książek obiektów w wersji elektronicznej i papierowej. 1. Zakres usług związanych z realizacją zamówienia obejmuje: 1.1. wykonanie kompleksowego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 10 834,00 mb (zgodnie z wykazem ulic będącym załącznikiem do SIWZ) z wszelkich osadów i przeszkód wraz z wycinką przerostów korzeni na odcinkach o łącznej długości około 4500,00 mb oraz wydobyciem transportem i przekazaniem odpadów(utylizacją) , 1.2. wykonanie inspekcji TV-monitoringu wizyjnego o łącznej długości 10 834,00mb, wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej i dostarczenie na nośniku DVD lub CD w ilości 1 egz. dla każdego monitorowanego odcinka, 1.3. wykonanie kwalifikacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej do wykonania renowacji, w tym bezwykopowej, z podaniem technologii dla poszczególnych odcinków, 1.4. wykonanie inwentaryzacji i opracowania pisemnego wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej i dostarczenie w ilości 1 egz. dla każdego monitorowanego odcinka, w tym: a) zestawienie zinwentaryzowanych oczyszczonych odcinków sieci kanalizacji deszczowej, b) kwalifikacja odcinków kanalizacji do renowacji, c) wskazanie technologii renowacji. 1.5 przekazanie na koszt własny odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej do zakładu unieszkodliwiania. - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty ewidencji i przekazywania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. - Wykonawca zobowiązany jest do załączania do protokołu odbioru prac potwierdzenia przez zakład unieszkodliwiania przyjęcia odpadów i osadów z okresu, jaki obejmuje protokół. - Sporządzeniem książek obiektów opracowanych w wersji papierowej i elektronicznej Szczegółowy zakres zamówienia wraz z lokalizacjami dookreślony został w załączniku do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90641000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 19, a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20 października 2011 r., do godz. 1000. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie załączone do oferty. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami (wymagane dysponowanie co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji, jedną kamerą do wykonania wizualnej oceny stanu kanałów oraz jednym pojazdem przeznaczonym do transportu wytworzonych odpadów)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 1.1.3 warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywania usługi 1.1.4 klęski żywiołowe; 1.2 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2 Zmiany osobowe 2.3 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, 2.4 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/index-156-214.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój 19
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-20, godzina: 10:00:00, miejsce: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^