Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 269263
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnmokotow.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie w instalacje oddymiania z napowietrzaniem- montaż klap dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadania pod nazwą: doposażenie w instalacje oddymiania z napowietrzaniem-montaż klap dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy- na podstawie projektów: - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, architektura, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, Projekt wykonawczy konstrukcyjny wykonania otworów dla klap dymowych w płytach dachowych, autorstwa mgr inż. Mariusza Brudka z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r. oraz Decyzji Nr 178-2011 z dnia 23.03.2011r. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wejdą n-w roboty: 2.1. w branży budowlanej: Zakres robót do wykonania: -Wykonanie otworów na klapy dymowe w płytach dachowych wraz z płytą żelbetową na szalunku -Montaż klap dymowych w dachu budynku zgodnie z dokumentacją projektową. -Roboty dekarskie i wykonanie obróbek blacharskich. 3.2.2. w branży elektrycznej: Zakres robót do wykonania: Wykonanie instalacji elektrycznych dla urządzeń oddymiających z napowietrzaniem oraz systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP opartego na mikroprocesorowej centralce AFS42 . Montaż instalacji i opraw oświetleniowych do oświetlenie awaryjnego dróg komunikacji ewakuacyjnej. 3. Czynności, o których mowa w pkt. 3.2. będą wykonywane pod nadzorem Działu Technicznego DOM Służewiec. 4. Wszędzie tam, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: 5.1. Projekty: - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, architektura, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, Projekt wykonawczy konstrukcyjny wykonania otworów dla klap dymowych w płytach dachowych, autorstwa mgr inż. Mariusza Brudka z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r. stanowiące Rozdział VI SIWZ, 5.2. przedmiary robót szt. 2 i sztuk 2 kosztorysów ślepych - nakładczych- stanowiących Rozdział IV SIWZ, 5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r. stanowiące Rozdział V SIWZ, 5.4. Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ, 5.5. Decyzja Nr 178/2011 z dnia 23.03.2011r. stanowiąca Rozdział VIII siwz . 6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają być wykonywane zgodnie z: 6.1. Projektami, stanowiącymi Rozdział VI siwz. 6.2. przedmiarami robót, które stanowią Rozdział IV siwz, 6.3. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi Rozdział V siwz., 6.4. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) i jej przepisów wykonawczych, 6.5. Decyzją Nr 178/2011 z dnia 23.03.2011r. stanowiącą Rozdział VIII siwz. 6.6. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych, 6.7. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 6.8. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 6.8.1.1.w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót, 6.8.1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 6.8.1.3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. 6.8.1.4. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących Rozdział IV siwz, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. 6.8.1.5. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku określonym w pkt. 3.6.8.1.1. SIWZ, a także, jeżeli w następstwie wydłużonych/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 6.8.1.6. ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia; 6.8.1.7. ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego; 6.8.1.8. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia; 6.8.1.9.zmiany zakresu części przedmiotu zamówienia powierzonych podwykonawcom; 6.8.1.10. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z późn. zmianami w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach i technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących Rozdział V SIWZ, w przedmiarach robót - stanowiących Rozdział IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania w/w robót dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto, podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 8.1. prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 8.2. uzyskania własnym staraniem i kosztem pozwolenia na zajęcie chodnika przed budynkiem, na czas konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia. 8.3. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, 8.4. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy oraz ubezpieczenia budowy i mienia na terenie budowy, 8.5. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 8.6. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 8.7. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p. poż. 8.8. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 8.9. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 8.10. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie : konstrukcyjno - budowlanym i instalacji elektrycznych i kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w pkt. 8.1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 9. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z instalacji z instalacji wod-kan i energii elektrycznej na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) oraz zastosowane materiały, na czas min.36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej jednak niż 36miesięcy. 11. Zastosowana przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć 90 % średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2011 r. tj. dla robót budowlanych: Rbrutto = 28.78 PLN, dla robót elektrycznych: Rbrutto = 25,50 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp+ Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 12. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) od (R, S) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Kp = 60,40 %, dla robót elektrycznych: Kp = 58,40 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Kp w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 13. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - wskaźnik zysku (Z) od (R + S + Kp) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR- dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Z = 11,4%, dla robót elektrycznych: Z= 11,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowany wskaźnik zysku W(Z) w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 14. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR- dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Wkz = 9,6 %, dla robót elektrycznych: Wkz = 7,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 15. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - ceny materiałów - bez kosztów zakupu - nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud informacja o cenach czynników produkcji RMS - ceny średnie cenników IMB, IMI, IME w kwartale, w którym zostało ogłoszone postępowanie. 16. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud w bazie cenowej do kosztorysowania -,Informacje o cenach czynników produkcji RMS w kwartale, w którym zostało ogłoszone postępowanie. 17. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 19. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadania pod nazwą: doposażenie w instalacje oddymiania z napowietrzaniem - montaż klap dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy- na podstawie projektów: - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, architektura, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, Projekt wykonawczy konstrukcyjny wykonania otworów dla klap dymowych w płytach dachowych, autorstwa mgr inż. Mariusza Brudka z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r. oraz Decyzji Nr 178-2011 z dnia 23.03.2011r. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wejdą n-w roboty: 2.1. w branży budowlanej: Zakres robót do wykonania: -Wykonanie otworów na klapy dymowe w płytach dachowych wraz z płytą żelbetową na szalunku -Montaż klap dymowych w dachu budynku zgodnie z dokumentacją projektową. -Roboty dekarskie i wykonanie obróbek blacharskich. 3.2.2. w branży elektrycznej: Zakres robót do wykonania: Wykonanie instalacji elektrycznych dla urządzeń oddymiających z napowietrzaniem oraz systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP opartego na mikroprocesorowej centralce AFS42 . Montaż instalacji i opraw oświetleniowych do oświetlenie awaryjnego dróg komunikacji ewakuacyjnej. 3. Czynności, o których mowa w pkt. 3.2. będą wykonywane pod nadzorem Działu Technicznego DOM Służewiec. 4. Wszędzie tam, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5.Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: 5.1. Projekty: - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, architektura, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, Projekt wykonawczy konstrukcyjny wykonania otworów dla klap dymowych w płytach dachowych, autorstwa mgr inż. Mariusza Brudka z 15.07.2010 r. - Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, instalacje elektryczne, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r. stanowiące Rozdział VI SIWZ, 5.2. przedmiary robót szt. 2 i sztuk 2 kosztorysów ślepych -nakładczych- stanowiących Rozdział IV SIWZ, 5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, autorstwa mgr inż. arch. Anny Łowińskiej - Fedorowskiej z 15.07.2010 r. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych Projekt budowlany doposażenia w instalację oddymiania z napowietrzaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Orzycka 25 Warszawa, autorstwa mgr inż. Barbary Kropacz z 07.07.2010 r.stanowiące Rozdział V SIWZ, 5.4. Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ, 5.5. Decyzja Nr 178-2011 z dnia 23.03.2011r. stanowiąca Rozdział VIII siwz . 6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają być wykonywane zgodnie z: 6.1. Projektami, stanowiącymi Rozdział VI siwz. 6.2. przedmiarami robót, które stanowią Rozdział IV siwz, 6.3. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi Rozdział V siwz., 6.4.warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) i jej przepisów wykonawczych, 6.5. Decyzją Nr 178-2011 z dnia 23.03.2011r. stanowiącą Rozdział VIII siwz. 6.6. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych, 6.7. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 6.8. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 6.8.1.1.w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót, 6.8.1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 6.8.1.3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. 6.8.1.4. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących Rozdział IV siwz, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. 6.8.1.5. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku określonym w pkt. 3.6.8.1.1. SIWZ, a także, jeżeli w następstwie wydłużonych/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 6.8.1.6. ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia; 6.8.1.7. ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego; 6.8.1.8. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia; 6.8.1.9.zmiany zakresu części przedmiotu zamówienia powierzonych podwykonawcom; 6.8.1.10. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z późn. zmianami w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach i technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących Rozdział V SIWZ, w przedmiarach robót - stanowiących Rozdział IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania w/w robót dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto, podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 8.1. prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 8.2. uzyskania własnym staraniem i kosztem pozwolenia na zajęcie chodnika przed budynkiem, na czas konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia. 8.3. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, 8.4. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy oraz ubezpieczenia budowy i mienia na terenie budowy, 8.5. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 8.6. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 8.7. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p. poż. 8.8. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 8.9. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 8.10. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie : konstrukcyjno - budowlanym i instalacji elektrycznych i kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w pkt. 8.1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 9. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z instalacji z instalacji wod-kan i energii elektrycznej na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) oraz zastosowane materiały, na czas min.36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej jednak niż 36miesięcy. 11. Zastosowana przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć 90 % średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2011 r. tj. dla robót budowlanych: Rbrutto = 28.78 PLN, dla robót elektrycznych:Rbrutto = 25,50 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto+ Kp+ Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 12. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) od (R, S) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Kp = 60,40 %, dla robót elektrycznych: Kp = 58,40 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Kp w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 13. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - wskaźnik zysku (Z) od (R + S + Kp) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR- dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Z = 11,4%, dla robót elektrycznych: Z= 11,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowany wskaźnik zysku W(Z) w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 14. Zastosowany przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud -Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR- dla III kw. 2011 r. i wynoszący dla robót budowlanych Wkz = 9,6 %, dla robót elektrycznych: Wkz = 7,00 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 15. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia - ceny materiałów - bez kosztów zakupu - nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud informacja o cenach czynników produkcji RMS - ceny średnie cenników IMB, IMI, IME w kwartale, w którym zostało ogłoszone postępowanie. 16. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót, stanowiących przedmiot zamówienia ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud w bazie cenowej do kosztorysowania -,Informacje o cenach czynników produkcji RMS w kwartale, w którym zostało ogłoszone postępowanie. 17. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 19. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4 , 45310000-3 , 45261310-0 , 45262311-4 , 45262520-2 , 45111220-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1000.00 zł.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni jako spełniony, warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót elektrycznych i budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 130 000,- zł brutto każda. W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz robót stanowiący załącznik nr 6 do wzoru formularza oferty oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie wykazu osób, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za kierowanie robotami oraz dysponuje co najmniej 7 osobami do wykonania zamówienia, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia: w tym co najmniej: dwóch betoniarzy - zbrojarzy, jednego dekarza (z ważnymi badaniami uprawniającymi do pracy na wysokości), czterech elektryków z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi SEP do 1 KV w tym dwie osoby do wykonywania pomiarów elektrycznych oraz dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych. W w/w wykazie należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie do dysponowania nimi. W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty. 2. Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobą/osobami z uprawnieniami, wymaganymi ustawą prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie oświadczenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje osobą/osobami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych i sieci energetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami do wykonywania pomiarów lub odpowiednie dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w.w specjalnościach oraz wpisanych na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego. W tym celu Wykonawca musi złożyć oświadczenie na załączniku nr 8 do wzoru formularza oferty. W w.w oświadczeniu należy podać również informacje na temat zakresu wykonywanych przez kierownika/ków czynności i podstawie do dysponowania nim/nimi. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych bez ograniczeń w w.w specjalnościach i kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby/osób, które będą kierownikiem robót.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 100.000 PLN. 2. Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 9 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.3.1. siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca musi dołączyć do oferty w terminie wskazanym w pkt. 15. specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formie określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.2. kosztorysy ofertowe (podpisane - parafowane - przez Wykonawcę na każdej stronie) sporządzone zgodnie z zapisem pkt. 16. SIWZ w oparciu o przedmiary robót, zawarte w Rozdziale IV, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmujący całość przedmiotu zamówienia, 1.3. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.5.1.2. SIWZ, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 1.4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. niniejszej SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 1.5. informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 1.6. informację o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasobach, których polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 8.2. siwz, 1.7. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących odpowiednio Rozdział V i VI siwz, na załączniku nr 1 wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 1.8. zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 1.9. oświadczenie na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, 1.10. informacji określonej w pkt. 16.1.2. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 8 % podatku od towarów i usług VAT, 1.11. oświadczenie Wykonawcy zawierające wzór dokumentu gwarancyjnego określającego zakres gwarancji na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na okres nie krótszy niż wskazany w pkt. 3.10. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie na załączniku nr 5 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.2. wykaz robót, o których mowa w pkt. 8.1.1. SIWZ na załączniku nr 6 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2.3. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ na załączniku nr 7 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 2.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.3. SIWZ dotyczące posiadania uprawnień przez osobę/osoby która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, na załączniku nr 8 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 2.5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 PLN. 2.6. dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do oferty (zgodnie z zapisem pkt. 8.1.1. i 9.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2.7. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 2.7.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia. 2.7.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 3.1. oświadczenie na załączniku nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (UWAGA: W przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.3.1. siwz na załączniku nr 9 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty), 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (dla osoby), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3.8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 9.3 SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 5. Oferta wspólna 5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 5.1.1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 5.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 5.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 5.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. siwz podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2. do 9.3.7. siwz dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 5.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. siwz) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 5.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 5.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia. 7. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2. do 9.3.4. i 9.3.6. specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 7.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.1.1. i 9.7.1.3. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.1.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.3.5. SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7.1. oraz w pkt. 9.7.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 9.7.1 i pkt. 9.7.2 SIWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 7.4. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania. 8. w przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.5., 9.2.6., 9.3.2. do 9.3.7., 9.7.1 do 9.7.3.siwz dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z zapisem pkt. 14.6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy czym w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisem pkt. 14.6.5. siwz zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 1.w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót, 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. 4. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących Rozdział IV siwz, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. 5. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku określonym w pkt. 3.6.8.1.1. SIWZ, a także, jeżeli w następstwie wydłużonych/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 6. ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia; 7. ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego; 8. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia; 9.zmiany zakresu części przedmiotu zamówienia powierzonych podwykonawcom; 10. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiajacego ul.Irysowa 19, 02-660 Warszawa, w pok.34
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-31, godzina: 10:00:00, miejsce: pok.34 w siedzibie zamawiającego ul.Irysowa 19, 02-660 Warszawa
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^