Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego.

Termin składania ofert: 21.10.2011, 08:30
Lokalizacja: Żywiec (woj. śląskie)
Data publikacji: 13.10.2011
Branża: Finanse, ubezpieczenia - usługi > Ubezpieczeniowe, emerytalne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 269703
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Starostwo Powiatowe
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 033 8612424
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.zywiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żywieckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamóiwnia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe - 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13, - 34- 300 Żywiec, ul. Kopernika 49, - 34- 300 Żywiec, Al. Wolności 2, - 34- 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9 - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24 , - 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4 , - 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 35, - 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102 a. - Posterunki Wydziału Zarządzania Kryzysowego Koszarawa Tajch - Koszarawa 719 Łodygowice przy Urzędzie Gminy - 34-325 Łodygowice Pilsko Pewel Ślemieńska Wielka Racza przy Schronisku PTTK Żar Góra Młoda Hora - Soblówka 291, 34-371 Ujsoły Ochodzita - Koniaków 372/1 Żar lotnisko Żywiec Zbiornik - ul. Królowej Jadwigi 5, 34-300 Żywiec Hala Lipowska przy Schronisku PTTK Juszczyna przy Remizie OSP Kocierz Basie Sopotnia Mała przy Remizie OSP - Sopotnia Mała 123 Sól Gajówka Wielka Puszcza Jeleśnia przy Urzędzie Gminy - 34-340 Jeleśnia Złatna - Złatna 124, 34-371 Ujsoły Sól - Sól 304, 34-370 Rajcza Świnna Jaz Milówka Kamesznica - Kamesznica 200 Ślemień Łękawica Rycerka Dolna przy Zakładzie Usług Komunalnych Żywiec RZGW - ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec Ostre Gilowice Ujsoły pot. Bystra Jeleśnia pot. Koszarawa Koszarawa Żywiec pot. Leśniaka 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102 a, 3. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Łączna 28 . 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 . 5. Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 . 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata S. Słonki 4. 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górce - 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43 . 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 77, 9. Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, - 34-300 Żywiec, ul. Jagiellońska 15, 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, - 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2 . 11. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2, 12. Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 19, 13. Zespół Szkół w Milówce - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 5 . 14. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9 . 15. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2, 16. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4, 17. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Mickiewicza 6, 18. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3. 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 17, - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 18, 20. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 10 . 21. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce - 34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 14, 22. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Różana 15 . 23. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 100 A, 24. Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Rycerce Dolnej - Rycerka Dolna 210b , 34-370 Rajcza 25. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Grobla 4B . 26. Powiatowy Dom Dziecka w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 5 . 27. Dom Pomocy Społecznej - 34-300 Żywiec, ul. Śliżowy Potok 8 . 28. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -34- 350 Krzyżowa, ul. Beskidzka 38 29. Zespół Szkól Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu- Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 . 30. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu - 34-326 Zarzecze, ul. Beskidzka 80 . 31. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie - 34-370 Rajcza Nickulin , Rajcza 374 ; - Filia w Oźnej , 34-371 Sól ; - Filia w Rycerce , 34-370 Rycerka Górna 500. - Filia w Soblówce, Soblówka 193, 34-371 Ujsoły UWAGA : Zakres ubezpieczenia określonego w Części I Zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowanie i utrzymaniem sieci dróg powiatowych. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg powiatowych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Dopuszcza się składanie ofert częściowych: Część I zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, Część II zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg powiatowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 7% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 , 66512100-3 , 66514110-0 , 66515000-3 , 66516000-0 , 66516100-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złozy kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy: 1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty 2. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum): 1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć: - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru. 2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: -.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku, c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Leśnianka 102a, 34-300 Zywiec II piętro, pok. nr 24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-21, godzina: 08:30:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13 34-300 Żywiec Parter - Biuro informacji, pok. nr 16,17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: .
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe - 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13, - 34- 300 Żywiec, ul. Kopernika 49, - 34- 300 Żywiec, Al. Wolności 2, - 34- 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9 - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24 , - 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4 , - 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 35, - 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102 a. - Posterunki Wydziału Zarządzania Kryzysowego Koszarawa Tajch - Koszarawa 719 Łodygowice przy Urzędzie Gminy - 34-325 Łodygowice Pilsko Pewel Ślemieńska Wielka Racza przy Schronisku PTTK Żar Góra Młoda Hora - Soblówka 291, 34-371 Ujsoły Ochodzita - Koniaków 372/1 Żar lotnisko Żywiec Zbiornik - ul. Królowej Jadwigi 5, 34-300 Żywiec Hala Lipowska przy Schronisku PTTK Juszczyna przy Remizie OSP Kocierz Basie Sopotnia Mała przy Remizie OSP - Sopotnia Mała 123 Sól Gajówka Wielka Puszcza Jeleśnia przy Urzędzie Gminy - 34-340 Jeleśnia Złatna - Złatna 124, 34-371 Ujsoły Sól - Sól 304, 34-370 Rajcza Świnna Jaz Milówka Kamesznica - Kamesznica 200 Ślemień Łękawica Rycerka Dolna przy Zakładzie Usług Komunalnych Żywiec RZGW - ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec Ostre Gilowice Ujsoły pot. Bystra Jeleśnia pot. Koszarawa Koszarawa Żywiec pot. Leśniaka 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102 a, 3. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Łączna 28 . 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 . 5. Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 . 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Ks. Prałata S. Słonki 4. 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgierskiej Górce - 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43 . 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 77, 9. Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, - 34-300 Żywiec, ul. Jagiellońska 15, 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, - 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2 . 11. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2, 12. Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 19, 13. Zespół Szkół w Milówce - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 5 . 14. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9 . 15. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2, 16. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4, 17. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Mickiewicza 6, 18. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3. 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Milówce - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 17, - 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 18, 20. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 10 . 21. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce - 34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 14, 22. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Różana 15 . 23. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 100 A, 24. Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Rycerce Dolnej - Rycerka Dolna 210b , 34-370 Rajcza 25. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Grobla 4B . 26. Powiatowy Dom Dziecka w Żywcu - 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 5 . 27. Dom Pomocy Społecznej - 34-300 Żywiec, ul. Śliżowy Potok 8 . 28. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie -34- 350 Krzyżowa, ul. Beskidzka 38 29. Zespół Szkól Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu- Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 . 30. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu - 34-326 Zarzecze, ul. Beskidzka 80 . 31. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie - 34-370 Rajcza Nickulin , Rajcza 374 ; - Filia w Oźnej , 34-371 Sól ; - Filia w Rycerce , 34-370 Rycerka Górna 500. - Filia w Soblówce, Soblówka 193, 34-371 Ujsoły UWAGA : Zakres ubezpieczenia określonego w Części I Zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowanie i utrzymaniem sieci dróg powiatowych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 85
2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: .
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg powiatowych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14 .
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^