Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012

Termin składania ofert: 21.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Czarny Bór (woj. dolnośląskie)
Data publikacji: 13.10.2011
Branża: Usługi socjalne, osobiste, komunalne > Usługi sanitarne, sprzątanie
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 333346
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Czarny Bór
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel. 074 8450139
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czarny-bor.bazagmin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części : 1.Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, - część, Sołectwo Czarny Bór - część, Sołectwo Grzędy i Sołectwo Grzędy Górne- 23,95 km 2.Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Borówno -część ,Sołectwo Czarny Bór - część ,Sołectwo Witków i Sołectwo Jaczków- 13,51 km. Szczegółowy zakres określa część III SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9 , 90630000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :- dysponują na potrzeby Rejonu I : - trzema pojazdami z pługiem odśnieżnym lemieszowym bocznym lub klinowym podgumowanym, dwoma pojazdami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką , sprzętem do mechanicznego odśnieżania i posypywania chodników - dysponują na potrzeby Rejonu II : - trzema pojazdami z pługiem klinowym lub lemieszowym podgumowanym, - dwoma pojazdami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.czarny_bor.bipgmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-21, godzina: 10:00:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Czarnym Borze ul. XXX-lecia PRL 18,58-379 Czarny Bór
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, - część, Sołectwo Czarny Bór - część, Sołectwo Grzędy i Sołectwo Grzędy Górne
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon I gmina Czarny Bór: Sołectwo Borówno, - część, Sołectwo Czarny Bór - część, Sołectwo Grzędy i Sołectwo Grzędy Górne- 23,95 km
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Borówno -część ,Sołectwo Czarny Bór - część ,Sołectwo Witków i Sołectwo Jaczków
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II gmina Czarny Bór : Sołectwo Borówno -część ,Sołectwo Czarny Bór - część ,Sołectwo Witków i Sołectwo Jaczków- 13,51 km
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^