Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Przyłącze CO

Termin składania ofert: 27.10.2011, 12:00
Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 13.10.2011
Branża: Budowlana > Roboty budowlane
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 269913
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Kod CPV:
więcej

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, woj. mazowieckie
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ichtj.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyłącze CO
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie naprawy przyłącza centralnego ogrzewania zabezpieczającego dostawę mediów do laboratoriów radiochemicznych i radiobiologicznych w związku z realizacją zadania związanego z poprawą stanu bezpieczeństwa Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, zgodnie z Dokumentacją Projektową firmy INS-KOM obejmującą wykonanie przyłącza od istniejącej komory ciepłowniczej Md-5/L-5 zlokalizowanej na sieci ciepłowniczej 2xDN600 przebiegającej równolegle do ulicy Konwaliowej do węzła cieplnego w budynku Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ulicy Dorodnej 16 w Warszawie. Dokumentacja Techniczna (DT) wykonania i odbioru ww. robót budowlanych jest zawarta w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawiera: 1) Projekt; 2) Specyfikację Techniczną; 3) ZUD; 4) Kosztorys inwestorski (ofertowy) z przedmiarem. 2. Ww. Dokumentacja Techniczna (DT) stanowiąca Załączniku Nr 1 do SIWZ jest wykonana w formie elektronicznej na płycie CD-R stanowiącej integralną część SIWZ oraz w formie papierowej, tj.: 1) DT w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu wglądu na zasadach opisanych w VIII Rozdziale SIWZ; 2) DT w wersji elektronicznej jest dostępna na płycie CD-R w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu odbioru na zasadach opisanych w VIII Rozdziale SIWZ i zostanie przekazana bezpłatnie każdemu Wykonawcy, który się po nią zgłosi bezpośrednio u Zamawiającego w ww. terminie lub zostanie przesłana pocztą na prośbę Wykonawcy (ów) zgodnie z zapisami zawartymi w VIII Rozdziale SIWZ pod wskazany przez Wykonawcę adres. 3. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej - oglądu terenu robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 i wykonania własnych przedmiarów na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Uzgodnienia terminów i czasu wizji lokalnej należy dokonać w formie i na adres, jak zostało określone w Rozdziale VIII SIWZ w ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie, że dokonał przedmiotowej wizji lokalnej, i że nie wnosi w tym zakresie uwag
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 , 45320000-6 , 45321000-3 , 45232310-8 , 45231000-5 , 45231100-6 , 45210000-2 , 45111200-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości = 10.000,00 zł w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
  Kosztorys(y) ofertowe w wersji uproszczonej wraz z zestawami oferowanych materiałów
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Akceptowany wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 pkt.6 i ust. 4 pkt.5
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy spowodowanej zaistnieniem siły wyższej, o której jest mowa w § 10 umowy; 2) zmiany stawki VAT obowiązującej na oferowane materiały, usługi lub roboty pod warunkiem zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski wprowadzonych odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem Ministra Finansów; 3) konieczności zmiany producenta dostarczanych produktów na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowane produkty będą takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie ze spełnieniem wszelkich wymaganych przez Zamawiającego norm, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany; o których mowa w § 16 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ichtj.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-27, godzina: 12:00:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

^ na początek ^