Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 334030
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, ul. Profesora Lotha 26, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8428471 w.436
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych 18/PN/UM/2011
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją - Fabrycznie nowej Centrali telefonicznej wraz z mobilnym stanowiskiem administracyjnym; - Fabrycznie nowych aparatów telefonicznych - 354 szt. oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51340000-7 , 32551200-2 , 32552130-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
  • inne dokumenty
    1.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a)instrukcję obsługi i opis oferowanego przedmiotu zamówienia - zaleca sie by instrukcje i opis były na płycie CD. b)oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2011, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin, o którym mowa w pkt. III.4.2 stosuje sie odpowiednio.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w postanowieniach zawartej umowy w nastepujących sytuacjach: 1)Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niz zaproponował to w ofercie: W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zapropowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrów zawartych w ofercie, chyba, że zobowiazania te lub parametry w ocenie Zamawiajacego są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena oferty nie ulegnie zmianie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku ul. Lotha 26, pokój nr 44 w cenie 20,00 PLN
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-21, godzina: 10:00:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Prof. Lotha 26, pokój nr 32
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nazwa i adres Zamawiającego. Samorząd Województwa Pomorskiego, reprezentowany przez pełnomocnika Ryszarda Stusa Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku ul. Prof. Lotha 26 76-200 Słupsk
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^