Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:









 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Zakup urządzeń medycznych dla SPZZOZ w Pionkach: inkubator zamknięty

Termin składania ofert: 21.10.2011, 09:45
Lokalizacja: Pionki (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 13.10.2011
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 332870
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 48 6121866
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzzozpionki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzeń medycznych dla SPZZOZ w Pionkach: inkubator zamknięty
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zakup urządzeń medycznych dla SPZZOZ w Pionkach: inkubator zamknięty. Wielkość lub zakres zamówienia: Zakres przedmiotowy postępowania obejmuje zakup stacjonarnego inkubatora zamkniętego przeznaczonego do intensywnej opieki nad noworodkiem dla potrzeb Pododdziału Noworodków zlokalizowanego na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Rejonowego w Pionkach, ul. 15 Stycznia 1 w ilości 1szt., fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego minimum w 2009r. (dopuszcza się roczniki 2009-2011). Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie inkubatora w miejscu docelowym, a także przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, co oznacza urządzenia medyczne takiej samej lub wyższej jakości, zapewniające możliwość uzyskania efektu założonego i sprecyzowanego przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ - zestawienie parametrów technicznych, za pomocą innych rozwiązań technicznych, a więc służące celom określonym w tym załączniku, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych przy poszczególnych produktach. Równoważność oferowanych produktów może być wykazana przez wykonawcę za pomocą dowodów przedstawionych w dowolnej formie. Wystarczające będzie tu wskazanie oferowanego urządzenia z uwzględnieniem jego dokładnej charakterystyki co do parametrów techniczno-użytkowych, co traktowane będzie jako oświadczenie wykonawcy w tej kwestii. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV - art.30 ust.7 ustawy: 33100000-1 Urządzenia medyczne
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21 .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunku szczegółowego nie określa się
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunku szczegółowego nie określa się
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunku szczegółowego nie określa się
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunku szczegółowego nie określa się ................................................................................................................ ocena spełniania warunków określonych powyżej przez wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez zamawiającego w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez wykonawców, a wymienionych w treści niniejszego ogłoszenia, na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
  • inne dokumenty
    Wymagania dot. oferowanego przedmiotu zamówienia: - jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, nr 107, poz.679 z późn. zm.), - jest oznakowany znakiem CE/ posiada wystawioną dla niego przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela deklarację zgodności, - spełnia wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe ................................................................................................................ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Oprócz oświadczenia wskazanego w treści formularza oferty, tj. zał. nr 1 do SIWZ, należy dostarczyć: 1.Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, materiały informacyjne, foldery, itp.), 2.Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. pod pojęciem dokument (zaświadczenie) należy tu rozumieć każdy dokument, który potwierdza okoliczność, iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania oraz odpowiada określonym przez zamawiającego wymaganiom jakościowym, wydany w dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (typu: certyfikat CE, deklaracja zgodności, certyfikaty typu ISO lub równoważne, tj. wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, itp.). W sytuacji, gdy odpowiednie przepisy prawa wymagają, by potwierdzenie spełniania norm czy wymogów jakościowych wydane było w ściśle określonej formie, jej zachowanie jest konieczne. Wystarczające jest przedstawienie jednego ważnego dokumentu ze wskazanych przykładowo w pkt.2 dokumentów
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto do oferty należy dołączyć: 1.Wypełniony formularz oferty - wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty. 2.Wypełniony formularz - zestawienie parametrów technicznych - wzór formularza określa załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzozpionki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, pokój Sekcji Zamówień Publicznych
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-21, godzina: 09:45:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, z dopiskiem: sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, 2.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 3.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy. 5.Wzory wszystkich wymaganych oświadczeń i formularzy dostępne są na stronie internetowej www.spzzozpionki.pl 6.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Formularz oferty, formularz - zestawienie parametrów technicznych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedstawić w formie oryginału. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7.Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Ewa Płachta, tel./ fax. (48) 612 18 66 wew.110, tel. w godz. od 08:00 do 14:00, adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl 8.Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SZP - 29 / 2011 9.Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: do 21-10-2011r., do godz. 09:45, odbiór osobisty lub za pobraniem pocztowym (na podstawie wniosku wykonawcy o przekazanie specyfikacji): płatne 17,00 zł, specyfikację udostępnia się także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego. 10.Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w niniejszym postępowaniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest także brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy. 11.W sytuacji, gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas każdy z wykonawców działających wspólnie powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Dodatkowo wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz.759, nr 161, poz.1078, i nr 182, poz.1228 oraz z 2011r., nr 5, poz.13, nr 28, poz.143 i nr 87, poz.484), z uwzględnieniem obowiązujących aktów wykonawczych do ww. ustawy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^