Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 334296
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, tel. 13 4611031
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosno.lasy.gov.pl/ustrzyki_dolne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZG-2710-33/11; Budowa w Leśnictwie Orelec w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne tunelu foliowego przeznaczonego do restytucji cisa
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sezonowego tunelu foliowego wraz z wyposażeniem na terenie Leśnictwa Orelec w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust 1, pkt. 6, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank PBS nr konta 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001 4. W tytule przelewu, dokonanego na wyżej podany rachunek bankowy Zamawiającego, należy podać znak sprawy niniejszego postępowania przetargowego (ZG - 2710 - 33/11) lub nazwę zamówienia: Budowa w Leśnictwie Orelec w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne tunelu foliowego przeznaczonego do restytucji cisa. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, a do oferty zaleca się dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię. 6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą (patrz pkt. X). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 10. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie tunelu foliowego o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto (słownie: sto tysięcy zł brutto), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wykaz zrealizowanych robót z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej sześcioma osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.) albo odpowiadające im inne uprawnienie dopuszczone prawem lub dyrektywami. W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), wykaz osób, którymi będzie lub dysponuje Wykonawca (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych do realizacji zamówienia uprawnieniach (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kompletna oferta winna zawierać dodatkowo: a) wypełnioną ofertę - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, c) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie III.4.2, e) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeżeli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności oraz zostaną uwzględnione, opisane poniżej warunki wprowadzenia tych zmian. 3. Potrzeba wprowadzenia zmian w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami. 4. Potrzeba wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami. 5. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić: a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej albo w innych dokumentach, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej, itp., b) w wyniku okoliczności, będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej, c) w przypadku przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty, a termin zakończenia przedmiotu umowy określony został datą, d) na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót, f) jeżeli wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, g) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia robót wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego. h) termin realizacji zamówienia może ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. 6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 7. Pozostałe zmiany. a) zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, nie wymaga aneksu do umowy - zmiana jest skuteczna po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy. c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany (w tym skutkami finansowymi), przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. - zaistnienie warunków wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy; - wydaniem decyzji administracyjnej przez właściwy organ wyłączającej lub ograniczającej przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej; f) zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie w sprawie niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć w inny sposób a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji g) zmiana lokalizacji projektowanych obiektów, jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących albo innych uprawnionych organów, h) zmiana zakresu rzeczowego zamówienia na skutek wprowadzenia robót zamiennych w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych robót i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy, i) zmiana zakresu polegająca na podniesieniu standardu wykonania przedmiotu umowy, parametrów materiałów czy urządzeń przy niezmienionej cenie. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania. 10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 11. Zmiany umowy są skuteczne, jeżeli zostaną wprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6, 38 - 700 Ustrzyki Dolne
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-28, godzina: 11:00:00, miejsce: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6, 38 - 700 Ustrzyki Dolne
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swej treści co najmniej następujące postanowienia: a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być, co najmniej, zrealizowanie niniejszego zamówienia), c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego, co najmniej, okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, e) określenie lidera konsorcjum, f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli takie umocowanie nie wynikało z dokumentu złożonego w ofercie, b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności oraz zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy zł). Wykonawcy występujący jako konsorcjum składają wspólną polisę na wymaganą kwotę albo oddzielne polisy dla każdego z członków konsorcjum, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia członków konsorcjum wynosi nie mniej niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy zł). Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli termin obowiązywania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia jest krótszy niż termin obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek przed upływem terminu ważności polisy lub dokumentu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu nową aktualną polisę lub dokument ubezpieczenia. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia wystawienia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem podpisania polisy. d) w sytuacji, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej aktualne zaświadczenie o wpisie do tejże ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skala dania ofert, e) zaparafowaną kartę gwarancji jakości wykonanych robót (załącznik nr 5 do SIWZ), który to dokumenty stanowić będzie załącznik do umowy, f) zaparafowany projekt budowlany (załącznik nr 12 do SIWZ, obejmujący 7 pozycji), g) zaparafowany przedmiar robót (załącznik nr 3 do SIWZ), h) zaparafowane specyfikacje techniczne (załącznik nr 7 do SIWZ), i) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane treścią SIWZ uprawnienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego tę zmianę. 3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^