Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Kredyt krótkoterminowy w wysokości do 1.500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w roku 2011

Termin składania ofert: 24.10.2011, 12:00
Lokalizacja: Leoncin (woj. mazowieckie)
Data publikacji: 13.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 334466
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, tel. 22 7856585
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.leoncin.nbip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt krótkoterminowy w wysokości do 1.500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w roku 2011
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kredyt krótkoterminowy w wysokości do 1.500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w roku 2011 Okres wykorzystania kredytu - od zawarcia umowy do 31.12.2011 r. Spłata kapitału: -do 31.12.2011 r. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR - 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach z wykorzystaniem do 15.12.2011 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Jeśli wadium nie wpłynie na wskazany rachunek bankowy do chwili otwarcia ofert Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium ( nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, na konto bankowe Zamawiającego: BS Nowy Dwór Mazowiecki Oddział Leoncin 70 80110008 0040 0400 0273 0172 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158, z późń. zm.). 3.Przy formie pieniężnej wpłacanej przelewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek zamawiającego. 4.Przy wyborze formy pieniężnej wadium kserokopia dowodu dokonania wpłaty wadium przelewem musi znajdować się w kopercie oferty. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach, o których mowa w pkt 2, do oferty musi być dołączony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. okres związania ofertą. 6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7. Wykonawca, który wygra przetarg utraci wadium w przypadkach, gdy: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. nie złoży tych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -zezwolenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania takiego zezwolenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceniając wg formuły spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leoncin.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 12:00:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3, Sekretariat pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

^ na początek ^