Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

dostawa akcesoriów do zabiegów okulistycznych

Termin składania ofert: 24.10.2011, 10:00
Lokalizacja: Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Data publikacji: 14.10.2011
Branża: Medyczna > Urządzenia medyczne
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 270419
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego .
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 532 6349
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa akcesoriów do zabiegów okulistycznych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów okulistycznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: 1) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności projekcie umowy, 2) ofercie wybranego Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość zmienności ilościowo - wartościowych asortymentu w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem zachowania cen jednostkowych wynikających z umowy i nie przekroczenia ogólnej wartości umowy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o § 5.1.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń, dokumentów i próbek: 1. Opis asortymentu - zamawiający wymaga załączenia właściwych stron katalogu zawierających parametry oferowanego asortymentu. 2. Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek, jeżeli ze złożonych dokumentów będzie wynikało, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Natomiast jeżeli nie będzie posiadał takiego uprawnienia - nie spełni warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest złożenie oświadczenia, w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest złożenie oświadczenia, w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest złożenie oświadczenia, w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest złożenie oświadczenia, w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
    1. Opis asortymentu - zamawiający wymaga załączenia właściwych stron katalogu zawierających parametry oferowanego asortymentu. 2. Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji, pok. 27, adres e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-24, godzina: 10:00:00, miejsce: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, bud. Administracji, sekretariat
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylny komplet operacyjny wraz z kasetą do operacji witrektomii - 300 szt. - 200 kompletów z pakiem do podawania oleju silikonowego, - 100 kompletów z pęsetą ILM23 G Skład: Nóż 2500 - 1 szt. Trokary 23G - 3 szt. z samouszczelniającym zaworem, Oświetlacz prosty 23G - 1 szt. Dren do infuzji - 1 szt. Dren aspiracyjny - 1 szt. Folia na aparat - 1 szt. Kaseta kompatybilna z aparatem Accurus - 1 szt. Vented - 1 szt. Dodatkowy światłowód 25G - 1 szt. Kubeczek 60 ml - 1 szt. Plastikowa osłonka na oko - 1 szt. Ocznik - 1 szt. Obłożenie pacjenta 100x120 z torebką odpływową z otworem 7 cm - 1 szt. Obłożenie na stolik140x140 - 2 szt. Gazik 7,5 x 7,5 - 15 szt. Mikrogąbki - 3 szt. Strzykawka 2 ml - 3 szt. Strzykawka 10 ml - 1 szt. Kaniula do mycia oka - 1 szt. Igła fletowa 23G - 1 szt. Ręczniki papierowe - 3 szt. Fartuch S - 1 szt. Fartuch XL - 2 szt. Podłokietniki - 2 szt. Igła siatkówkowa 23G - 1 szt. ILM pęseta 23G - 1 szt. Lub pak do podawania oleju silikonowego 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment specyfikacja Ilość szt Płyn do irygacji wnętrza gałki ocznej buforowany, izoosmotyczny, roztwór w butelce szklanej o pojemności 500 ml 350
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment specyfikacja Ilość szt soczewka zwijalna wieloczęściowa zakres mocy od -5,0 D do + 30,0 D 40 soczewka jednoczęściowa akryżelowa do fiksacji twardogłowkowej w zakresie mocy od +10,0 D do +30,0 D 20 nylon 10-0 dł. 30 cm, 2x igła 1/2 koła 5,51 mm szpatułka 360
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment specyfikacja Ilość szt. nóż skośny 15 st. 180 nóż talerzowy 2,95 mm zagięty pod kątem 60 st. 3 mm od końca 60 nóż typu crescent 2 mm, zagięty 60 nóż typu V-Lance 20G prosty 24
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: asortyment specyfikacja Ilość szt. roztwór błękitu trypanu stężenie 0,06 % rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek, szklane ampułki, o poj. 0,5 ml 60 roztwór błękitu trypanu stężenie 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025% polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o poj. 0,5 ml 60 roztwór brillant blue G stężenie 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o poj. 0,5 ml 60
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
3) Czas trwania lub termin wykonania: -.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

^ na początek ^